ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Niższy limit do obowiązku stosowania kas fiskalnych już przesądzony!

wtorek, 06 listopada 2012 16:51

Niższy limit do obowiązku stosowania kas fiskalnych już przesądzony!

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zgodnie z prawem od 2013 r. obowiązek stosowania kas fiskalnych będzie dotyczył także przedsiębiorców, których roczne obroty przekroczą 20.000 zł. Co za tym idzie, szatniarz czy osoba prowadząca toaletę publiczną będą musieli zaopatrzyć się w kasę fiskalną, którą państwo zrefunduje do 90% (ale w kwocie nie wyższej niż 700 zł).

Dzięki temu prawu poprawi się wprawdzie ściągalność podatków, jednakże koszt poboru podatków w tak małej skali jest zdecydowanie wyższy niż ewentualne przychody z tego tytułu. Budżet centralny na samej refundacji kas straci ok. 110 mln zł.Posłowie wystąpili do Ministra Finansów z interpelacją, czy istnieje możliwość zmiany przepisów i przywrócenia obecnej granicznej kwoty obrotów rocznych 40.000 zł jako kwoty, po której przekroczeniu przedsiębiorca ma obowiązek zakupu kasy fiskalnej? Minister Finansów nie chce wycofać się jednak z niższego limitu zwolnienia dla stosowania kas fiskalnych.

Prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ma charakter obowiązkowy i powszechny. Obowiązek ten został ustanowiony w drodze ustawy. Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 177, poz. 1054) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zatem obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy wszystkich podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Minister Finansów upoważniony został jedynie do wprowadzenia na okres przejściowy zwolnień od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas dla niektórych grup podatników oraz niektórych czynności.

Propozycja zawarta w projekcie nowego rozporządzenia określającego zakres zwolnień od stosowania kas w latach 2013–2014 polegająca na obniżeniu kwoty obrotu uprawniającego do zwolnienia z 40.000 zł do kwoty 20.000 zł wynika z koncepcji systematycznego i stopniowego ograniczania odstępstw od docelowego rozwiązania przyjętego w ustawie o podatku od towarów i usług, jakim jest powszechny charakter prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników prowadzących sprzedaż na rzecz podmiotów wymienionych w art. 111 ust. 1 ww. ustawy.

Celem wprowadzenia powszechnego obowiązku ewidencji sprzedaży w kasie rejestrującej jest po pierwsze potrzeba zapewnienia kontroli nad rzetelnością deklarowanych przez pewne grupy podatników wysokości obrotów.

Obowiązek ewidencjonowania w kasie dotyczy bowiem tych transakcji, w przypadku których nie ma bezwzględnego obowiązku wystawiania faktur je dokumentujących (faktury wystawiane są wyłącznie na żądanie nabywców). W tym przypadku – przy braku innych form dokumentowania transakcji (utrwalania tego, że miały one miejsce) – istniałoby realne zagrożenie zaniżania obrotów (podstawy opodatkowania).

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej ma przeciwdziałać takim przypadkom.

Po drugie natomiast – obowiązek używania kas fiskalnych ma znaczenie z punktu widzenia ochrony interesów ekonomicznych konsumenta.

Rejestracja transakcji, a w konsekwencji dokument otrzymany przez konsumenta (paragon fiskalny), zawiera dane o sprzedawcy oraz dane dotyczące transakcji (prawidłową wartość sprzedaży, zastosowaną stawkę podatku), które umożliwiają konsumentowi sprawdzenie rzetelności przeprowadzonej transakcji i identyfikację kontrahenta, co ułatwia znacząco dochodzenie swoich uprawnień z tytułu reklamacji, a tym samym – ochronę jego interesów.

Jeśli chodzi o koszty wprowadzenia zmian w obecnie obowiązujących przepisach, będą miały one zróżnicowany charakter. Z jednej strony, w związku z zawartą w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 111 ust. 4 ww. ustawy) regulacją przewidującą refundację części kwot wydatkowanych na zakup kas przez podatnika (90% ceny zakupu netto, nie więcej niż 700 zł), wystąpi obniżenie wpływów do budżetu w roku 2013 r. (w roku, w którym wprowadzana jest zmiana).

Skutki te trudne są do oszacowania, gdyż brak jest danych pozwalających na precyzyjne określenie, jaka liczba podmiotów prowadzi sprzedaż tylko na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych oraz ile kas każdy z podmiotów będzie obowiązany zakupić. Skutki te mogą wynieść w maksymalnym wariancie ok. 110 mln zł, jednak w przypadku gdy udział sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności lub rolników ryczałtowych byłby niższy niż 1/3 (ok. 33%), skutki te mogą być o połowę niższe.

Z drugiej strony natomiast efektem ograniczenia zakresu stosowania zwolnień winna być poprawa ściągalności podatków, i to nie tylko w podatku VAT, ale również w zakresie podatków dochodowych. Dodatnie skutki poprawy ściągalności (dla sektora finansów publicznych) powinny skompensować ujemne skutki budżetowe już w 2013 r. Efekt poprawy ściągalności podatków jest szczególnie istotny w okresie panującego obecnie spowolnienia gospodarczego.

Mając powyższe na uwadze, Minister Finansów nie widzi możliwości odstąpienia od wprowadzenia niższego limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

powrót VAT Niższy limit do obowiązku stosowania kas fiskalnych już przesądzony!

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________