ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości trzeba płacić od całej powierzchni i to według wyższej stawki

środa, 14 listopada 2012 18:17

Podatek od nieruchomości trzeba płacić od całej powierzchni i to według wyższej stawki

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Nawet jeśli większa część budynku nie nadaje się do prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na remont i prace adaptacyjne, to podatek od nieruchomości trzeba płacić od całej powierzchni i to według wyższej stawki. Przejściowe niewykorzystywanie przez podatnika nieruchomości lub jej części nie daje podstaw do tego, by do wymiaru podatku od nieruchomości nie miały zastosowania stawki przewidziane dla nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą.

Tak orzekł w wyroku z dnia 23 października 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (II FSK 1572/11).

Za grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej uważa się grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.

Do "względów technicznych" – jak wynika z ugruntowanego orzecznictwa sądów administracyjnych – nie mogą zostać zaliczone przyczyny technologiczne, ekonomiczne lub finansowe, a jedynie względy czy zdarzenia niezależne od podatnika.

Obowiązek wykazania, że dany przedmiot opodatkowania ze względów technicznych nie jest i nie może być w przyszłości wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej spoczywa na przedsiębiorcy (por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 17 czerwca 2005 r., I SA/Gl 760/04 oraz wyrok NSA w Warszawie z dnia 22 czerwca 2007 r., II FSK 773/06).

Okoliczność dotycząca niemożności wykorzystania przed przedsiębiorcę przedmiotów opodatkowania może zostać stwierdzona przez określony organ, np. organ nadzoru budowlanego, to jednak nie zwalnia to przedsiębiorcy z udowodnienia tej okoliczności, w sytuacji gdy chce on skorzystać z preferencyjnej stawki podatkowej (por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 13 października 2009 r., I SA/Gl 152/09).

Przejściowe niewykorzystywanie przez podatnika nieruchomości lub jej części nie daje podstaw do tego, by do wymiaru podatku od nieruchomości nie miały zastosowania stawki przewidziane dla nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą.

Podstawowe znaczenie dla ustalania wymiaru podatku ma treść art. 21 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027 z późn. zm.), zgodnie z którym podstawę wymiaru podatku stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.

"Dane te są wiążące dla organu podatkowego, a wypis z ewidencji gruntów i budynków jest – zgodnie z art. 194 §1 Ordynacji podatkowej – dokumentem urzędowym, sporządzonym w formie określonej przepisami prawa przez powołane do tego organy władzy publicznej, stanowiącym dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone" (por. wyrok NSA z dnia 29 października 2003 r., I SA/Ka 2268/02). Ani organ podatkowy, ani też organ odwoławczy nie posiadają kompetencji do dokonywania zmian w tej ewidencji, zaś kwestionowanie danych z niej wynikających może odbywać się w odrębnym postępowaniu administracyjnym.

W trakcie oględzin dokonanych w lokalach skarżącej spółki organ podatkowy ustalił, że jeden lokal wykorzystywany jest na prowadzenie sklepu ogólnospożywczego, drugi na bar, a trzeci zajmuje inna firma. Oględziny wykazały ponadto, że część budynku jest pusta, a część na parterze jest remontowana. Jak wynikało z protokołu (podpisanego przez obecnego w trakcie tych czynności przedstawiciela spółki ) nie udostępniono do oględzin drugiego i trzeciego piętra z powodu, jak to wskazał przedstawiciel skarżącej "braku kluczy".

Przedstawiciel spółki oświadczył jednakże, że w zamkniętych pomieszczeniach znajdują się meble spółki, urządzenia i sprzęty pozostałe po poprzednim właścicielu. W czasie oględzin stwierdzono także, że na budynku wywieszone są szyldy z napisem "do wynajęcia" lub "lokale do wynajęcia". W materiale dowodowym znajdowały się także wydruki strony internetowej spółki, z którego wynika, że wystawiła ona ofertę na wynajem lokali znajdujących się w niniejszym budynku, opisując budynek jako "atrakcyjny".

powrót Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości trzeba płacić od całej powierzchni i to według wyższej stawki

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________