ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Zbycie nieruchomości w drodze działu spadku ze spłatami na rzecz innych spadkobierców

czwartek, 15 listopada 2012 13:06

Zbycie nieruchomości w drodze działu spadku ze spłatami na rzecz innych spadkobierców

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź skutki odpłatnego zbycia nieruchomości (mieszkania) w drodze działu spadku ze spłatami na rzecz pozostałych spadkobierców w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zarówno w orzecznictwie sądów administracyjnych, jak i rozstrzygnięciach organów podatkowych pojawiają się rozbieżności interpretacyjne co do skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych, odpłatnego zbycia nieruchomości (mieszkania) w drodze działu spadku ze spłatami na rzecz pozostałych spadkobierców.

Określając skutki w podatku dochodowym zbycia nieruchomości (np. mieszkania) w drodze działu spadku z równoczesną spłatą na rzecz pozostałych spadkobierców, należy mieć na uwadze, że na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpłatne zbycie:

  • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz
  • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz
  • prawa użytkowania wieczystego,

- jeżeli nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, stanowi źródło przychodu.

Zgodnie z art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego, spadek nabywa się z chwilą jego otwarcia, a otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy.

Jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, każdy z nich w chwili otwarcia spadku nabywa określony ułamkowo udział spadkowy, a nie poszczególne przedmioty wchodzące do spadku. Dochodzi do powstania wspólności majątku spadkowego.

W wyniku działu spadku prawa majątkowe przyznane poszczególnym spadkobiercom stosownie do wielkości ich udziałów spadkowych przechodzą na nich. W konsekwencji ustaje wspólność majątku spadkowego. Okoliczność, że dział spadku, którego przedmiotem jest nieruchomość (mieszkanie), następuje ze spłatami na rzecz pozostałych spadkobierców, powoduje, że umowa ta ma charakter odpłatny z konsekwencjami wynikającymi z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uwaga! Nie jest to jednak równoznaczne z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego z tytułu takiego zbycia nieruchomości (mieszkania).

Jeżeli suma spłaty nie przekracza wartości przysługującego spadkobiercy udziału spadkowego, to nie powstaje przychód z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym w sytuacji, w której spłata jest ekwiwalentna do posiadanego przez podatnika udziału w spadku, to podatnik nie uzyskuje w związku z czynnością działu spadku żadnego przysporzenia majątkowego względem odziedziczonej ułamkowej części masy spadkowej.

W takim przypadku brak jest podstaw do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty spłaty otrzymanej w wyniku działu spadku. Nie zachodzi zatem dwukrotne opodatkowanie tego samego przychodu, raz podatkiem od spadków, drugi raz dochodowym.

powrót Podatki dochodowe Zbycie nieruchomości w drodze działu spadku ze spłatami na rzecz innych spadkobierców

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________