ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od nieruchomości Definicja „budowli” dla celów podatku od nieruchomości

poniedziałek, 26 listopada 2012 14:20

Definicja „budowli” dla celów podatku od nieruchomości

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ministerstwo Finansów zastanawia się nad zmianą definicji budowli dla celów podatku od nieruchomości. Problem zostanie przeanalizowany pod kątem możliwości doprecyzowania przepisów, w zakresie definicji budowli jako jednego z przedmiotów opodatkowania tym podatkiem (pismo z dnia 11 października 2012 r., SPS-023-8626/12).

Ocena danego obiektu pod kątem jego zakwalifikowania do budowli powinna opierać się na regulacjach prawnych dotyczących danej dziedziny, w tym przypadku Prawa budowlanego. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) od 2003 r. przyjęto zatem konstrukcję definicji budowli odwołującą się do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

Budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Powyższa definicja pozwala w większości przypadków jednoznacznie zakwalifikować dany obiekt budowlany jako budowlę dla celów podatkowych, a jedynie w przypadkach wątpliwych wójt (burmistrz, prezydent miasta) jako organ podatkowy właściwy w sprawach podatku od nieruchomości może przeprowadzić oględziny (na podstawie art. 198 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), a jeżeli w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ podatkowy może powołać na biegłego osobę dysponującą takimi wiadomościami w celu wydania opinii (zgodnie z art. 197 §1 tej ustawy).

W myśl zasady prawdy obiektywnej wyrażonej w art. 122 Ordynacji podatkowej w toku postępowania organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym. Jak stanowi art. 180 §1 tej ustawy, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

Ze względu natomiast na dużą różnorodność istniejących obiektów budowlanych będących budowlami oraz ich skomplikowanie pod względem technicznym i technologicznych, a także stałe wdrażanie nowych rozwiązań nie jest możliwe skategoryzowanie wszystkich ich rodzajów.

 

powrót Podatek od nieruchomości Definicja „budowli” dla celów podatku od nieruchomości

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________