ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Raport z ewidencji wyrobów akcyzowych raz na pół roku

poniedziałek, 03 grudnia 2012 17:26

Raport z ewidencji wyrobów akcyzowych raz na pół roku

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Raport z ewidencji wyrobów akcyzowych prowadzący ewidencję wyrobów akcyzowych w formie elektronicznej będą przekazywali co sześć miesięcy, a nie jak dotychczas co miesiąc.

Podmioty prowadzące obecnie ewidencję wyrobów akcyzowych przekazują raport z zamknięcia i prowadzenia ewidencji co miesiąc. Ministerstwo Finansów przygotowało rozporządzenia, które nakładają na niektóre podmioty prowadzące działalność w zakresie podatku akcyzowego obowiązek prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych.

Zobowiązani do prowadzenia ww. ewidencji są:

  • zarejestrowany wysyłający,
  • zarejestrowany odbiorca,
  • podatnik nabywający wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej,
  • przedstawiciel podatkowy oraz
  • podmioty prowadzące składy podatkowe.

Szczegółowy zakres danych jakie powinny znajdować się w ewidencji reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych (Dz.U. nr 158, poz. 1062) oraz rozporządzeni Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe (Dz.U. nr 32, poz. 231).

Ewidencje wyrobów akcyzowych mogą być prowadzone w formie papierowej lub elektronicznej. Niezależnie od formy ewidencji podmioty są zobowiązane ostatniego dnia każdego miesiąca dokonać zamknięcia ewidencji wyrobów akcyzowych i jej miesięcznego podsumowania.

Nowe przepisy obowiązek comiesięcznego przekazywania raportu zastąpią obowiązkiem półrocznym. Raport z zamknięcia ewidencji byłby przekazywany na żądanie właściwego naczelnika urzędu celnego.

Wskazano terminy, w których raporty powinny być przekazywane. Raporty cykliczne (z sześciu kolejnych miesięcy) będą przekazywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia dokonania sześciu kolejnych miesięcznych zamknięć i podsumowań ewidencji. Raporty na żądanie w terminie wskazanym przez naczelnika urzędu celnego w żądaniu.

powrót Akcyza Raport z ewidencji wyrobów akcyzowych raz na pół roku

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________