ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Zestaw przypraw: oliwa z oliwek, ocet balsamiczny, sól i pieprz. Stawka VAT

piątek, 07 grudnia 2012 12:06

Zestaw przypraw: oliwa z oliwek, ocet balsamiczny, sól i pieprz. Stawka VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź stawkę VAT na oliwę z oliwek, ocet balsamiczny, sól i pieprz. Zobacz też, czy zmiana formy sprzedaży z opakowania jednostkowego na opakowania zbiorcze (zestaw), bez zmiany istoty i właściwości tworzących go towarów może spowodować powstanie nowego towaru.

Stawka podatku VAT wynosi na oliwę 5%, zaś na ocet balsamiczny, sól i pieprz - 23%.


Stawkę podatku dla zestawu przypraw składającego się z czterech produktów, należy stosować jednolitą stawkę podatku VAT właściwą dla produktu wiodącego.

 

W nomenklaturze Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług brak jest takiego pojęcia jak "zestaw". Natomiast elementy "zestawu", jako konkretne produkty będąc przedmiotem klasyfikacji PKWiU, podlegają opodatkowaniu VAT według stawek im przypisanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Oznacza to, że - co do zasady - w aspekcie podatkowym w przypadku takim mamy do czynienia ze sprzedażą odrębnych towarów, których opodatkowanie (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania i stawka podatku) uzależnione jest od ich rodzaju.

W świetle bowiem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (por. np. wyrok ETS z dnia 27 października 2005 r., sygn. akt C-41/04 w sprawie Levob Verzekeringen BV) należy ustalić, czy dostawy tych towarów (w zestawie) przez podatnika na rzecz nabywcy nie są tak ściśle ze sobą związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter.

W takim bowiem przypadku należałoby uznać, że czynności te stanowią jednolite świadczenie do celów stosowania podatku VAT, a więc powinny zostać opodatkowane według jednolitych zasad określonych dla dostawy mającej charakter zasadniczy (główny). Jeżeli jednak dostawa towarów w zestawie nie ma tak ścisłego związku gospodarczego, a więc gdy dostawy tych towarów mogą być wykonywane oddzielnie, jako niezależne od siebie, bez uszczerbku dla ich gospodarczego znaczenia - nie ma podstaw do traktowania ich jako jednolitego świadczenia opodatkowanego według jednakowych zasad wyznaczonych dla dostawy towaru mającego charakter rzeczy głównej.

Zatem w świetle ww. wyroku TSUE należy stwierdzić, iż w przypadku towarów, które są ze sobą funkcjonalnie związane i które nie mogą funkcjonować prawidłowo bez siebie, cała dostawa powinna być opodatkowana według stawki właściwej dla towaru podstawowego.

W przypadku natomiast, jeżeli mamy do czynienia z różnymi towarami, które mogą być zbywane odrębnie i połączone tylko dla celów uatrakcyjnienia sprzedaży, mamy do czynienia z jedną transakcją sprzedaży dwóch lub więcej produktów.

W takim przypadku każdy z produktów powinien być opodatkowany według stawki właściwej dla danego towaru.

Jako jednolite świadczenie należałoby traktować dostawy towarów ujętych w ramach tzw. zestawów, gdy dołączane do towaru głównego dodatkowe towary, stanowią jego integralną część, a nie całkiem osobny towar. Będzie tak np., gdy towar dołączony do towaru głównego ma charakter przynależności w rozumieniu art. 51 Kodeksu cywilnego lub spełnia funkcję takiej przynależności, a więc gdy pozostaje w określonym związku funkcjonalnym z rzeczą główną, jest niezbędny do korzystania z tej rzeczy, albo ułatwia korzystanie z niej.

W świetle art. 51 Kodeksu cywilnego, przynależnością jest rzecz ruchoma potrzebna do korzystania z innej rzeczy (nazwanej rzeczą główną) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeśli pozostaje z rzeczą główną w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi.

W omawianym przypadku ocet, sól i pieprz nie stanowią przynależności do oliwy z oliwek. Podkreślić tutaj należy, iż zmiana formy sprzedaży z opakowania jednostkowego na opakowania zbiorcze (zestaw), bez zmiany istoty i właściwości tworzących go towarów nie powoduje powstania nowego towaru.

Fakt, iż poszczególne elementy zestawu są pakowane w jedno opakowanie, które stanowi całość, nie świadczy o tym, że mamy tutaj do czynienia z dostawą jednego towaru składającego się z kilku elementów, gdzie elementem zasadniczym jest oliwa z oliwek przez wzgląd, iż jej ilość i wartość w danym zestawie jest największa.

Sposób pakowania oraz kodowania towarów nie przesądza o prawie do zastosowania jednolitej stawki podatku VAT. Służą one jedynie identyfikacji towarów znajdujących się w sprzedaży danego podmiotu i pozwala przy odczycie kodu na przyporządkowanie nazwy i ceny przedmiotu z bazy danych uprzednio wprowadzonej do komputera.

Zatem, należy przyjąć, że wskazany sposób pakowania oraz oznaczania nie może deprecjonować sposobu opodatkowania dostawy wymienionych elementów zestawu.

Powyższe okoliczności nie świadczą o tym, że w tej sprawie mamy do czynienia ze świadczeniem złożonym, w którym elementem zasadniczym jest oliwa z oliwek Extra Virgin z tego powodu, iż jej ilość i wartość przewyższa wartość octu balsamicznego oraz soli i pieprzu.

Wobec powyższego, należy stwierdzić, że w aspekcie gospodarczym towary te, tj. oliwa z oliwek Extra Virgin, ocet balsamiczny oraz sól i pieprz mogą być sprzedawane oddzielnie, bez uszczerbku na funkcjonalności każdego z towarów.

W kontekście powyższego należy zwrócić uwagę na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które to wskazuje na możliwość oddzielnego opodatkowania jednej czynności. I tak np. w wyroku z dnia 6 lipca 2006 r. wydanym w sprawie C-251/05 stwierdzono, że jedna dostawa towarów, co do zasady, podlega jednej stawce podatku VAT.

Jednakże możliwe jest również oddzielne opodatkowanie określonych składników tej dostawy, jeżeli z przepisów wyraźnie wynika taka ewentualność i taka konieczność. Oznacza to, że okoliczność, iż określone towary stanowią przedmiot jednej dostawy, która z jednej strony obejmuje towar główny objęty preferencją podatkową w podatku VAT oraz z drugiej strony towary wyłączone z tej preferencji, nie stoi na przeszkodzie, aby od dostawy towarów wyłączonych z preferencji podatek VAT był pobierany według stawki podstawowej.

Brak ww. więzi towaru głównego z załączonym do niego innym towarem powoduje, że ich dostawę należy traktować jako sprzedaż obejmującą dwa odrębne towary, opodatkowane podatkiem od towarów i usług na zasadach określonych dla ich przedmiotu.

W pozycji 27 załącznika nr 3 do ustawy wymieniono towary zgrupowane pod symbolem PKWiU 2008 - ex 10.4, tj. "Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne".

W załączniku nr 10 pod poz. 20 również wymieniono towary zgrupowane pod symbolem PKWiU 2008 - ex 10.4 "Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne".

Należy w tym miejscu wskazać, iż z treści art. 2 pkt 30 ustawy wynika, że przez zapis "PKWiU ex" rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do wyrobów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce - nazwa wyrobu.

Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania - konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Jednocześnie z objaśnień do załącznika nr 3 do ustawy wynika, że wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 8%, nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Oznacza to, że jeżeli dany towar (lub usługa) jest wymieniony w załączniku nr 3 jako opodatkowany stawką 8%, a jednocześnie został wymieniony w art. 43 ust. 1 ustawy jako zwolniony od podatku lub w załączniku nr 10, jako objęty opodatkowaniem stawką 5% - stosowanie stawki podatku z załącznika nr 3 (stawka 8%) do ustawy jest wyłączone na rzecz zwolnienia od podatku lub opodatkowania stawką 5%.

Natomiast do dostawy pozostałych produktów wchodzących w skład przedmiotowego zestawu tj. octu balsamicznego (sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 10.84.11.0), soli (10.84.30.0) i pieprzu (10.84.21.0), z uwagi na fakt, iż przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze do ustawy o VAT nie przewidują możliwości zwolnienia ich z opodatkowania bądź zastosowania stawki obniżonej, należy zastosować stawkę podstawową tj. 23%.

Reasumując, w przypadku zestawu przypraw, w skład którego wchodzą: oliwa z oliwek Extra Virgin, ocet balsamiczny oraz sól i pieprz, należy stwierdzić, że poszczególne produkty wchodzące w jego skład są opodatkowane oddzielnie, według stawek właściwych dla danego towaru, tj. oliwa z oliwek 5%, natomiast pozostałe składniki tj. ocet balsamiczny, sól oraz pieprz 23% VAT, ponieważ między nimi nie ma trwałego związku funkcjonalnego, który powodowałby, że ww. produkty musiałyby funkcjonować tylko razem.

powrót VAT Zestaw przypraw: oliwa z oliwek, ocet balsamiczny, sól i pieprz. Stawka VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________