ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Stawki podatku dochodowego od osób prawnych w 2013

piątek, 21 grudnia 2012 18:36

Stawki podatku dochodowego od osób prawnych w 2013

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź stawki podatku dochodowego od osób prawnych w 2013 r.

Podatek dochodowy od osób prawych wynosi 19% podstawy opodatkowania (zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z zastrzeżeniem art. 21 i 22 ww. ustawy (art. 19 ust. 1 ww. ustawy).

19% wynosi podatek od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże nie podlegają one włączeniu do podstawy opodatkowania (art. 22 ustawy).

W przypadku dochodów uzyskanych przez tzw. nierezydentów (art. 21 ww. ustawy) podatek wynosi 20% przychodu z tytułu:

  • odsetek, praw autorskich lub praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
  • opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze;

Podatek wynosi 10% przychodów z tytułu:

  • należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,
  • uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej.

Przepis ten stosuje się z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, co oznacza, że umowa ta może ustanawiać niższą stawkę niż wskazane.

 

powrót Podatki dochodowe Stawki podatku dochodowego od osób prawnych w 2013

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________