ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe MF wyjaśnia jak kwalifikować przychody żużlowców

piątek, 21 grudnia 2012 20:12

MF wyjaśnia jak kwalifikować przychody żużlowców

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Minister Finansów wypowiedział się w sprawie opodatkowania podatkiem od osób fizycznych żużlowców, którzy prowadzą działalność gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie usług sportowych w zakresie uprawiania sportu żużlowego. Odpowiedź Ministra dotyczy również przychodów z innych rodzajów dyscyplin sportowych.

Problem polegał na tym, że zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznaczają działalność zarobkową:

  • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9.

Wymienione wyłączenie w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że w dyspozycji art. 5a pkt 6 uzyskane przychody nie mogą być uzyskane z działalności wykonywanej osobiście.

Na gruncie tych przepisów powstają liczne wątpliwości, co skutkuje niejednolitym stosowaniem prawa przez poszczególne urzędy i izby skarbowe. Wątpliwości dotyczą żużlowców, którzy prowadzą działalność gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie usług sportowych w zakresie uprawiania sportu żużlowego.

Prowadzona działalność gospodarcza jest najczęściej opodatkowana podatkiem liniowym w wysokości 19%. Zdarzają się sytuacje, że naczelnik urzędu skarbowego stwierdza nieprawidłowości w sposobie opodatkowania dochodów, gdyż zdaniem organu podatkowego pierwszej instancji prowadzona działalność to działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, zatem nie może ona korzystać z podatku liniowego 19%.

Niejednokrotnie zdaniem organu podatkowego żużlowiec nie występuje w obrocie gospodarczym we własnym imieniu i na własny koszt, ale reprezentuje klub, który wypłaca mu ustalone w kontrakcie wynagrodzenie. Należy jednak wskazać, że analizując prowadzoną przez żużlowca działalność gospodarczą, można dojść do wniosku, że spełnia on wszystkie niezbędne kryteria, aby móc zakwalifikować przychody z uprawianego przez niego sportu żużlowego do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej:

  • prowadzona przez żużlowca działalność jest działalnością zarobkową prowadzoną we własnym imieniu i na własny rachunek,
  • działalność wykonywana jest w sposób przez żużlowca zorganizowany.

Warto też podkreślić, że obcokrajowcy posiadają licencję żużlową danego kraju i w związku z tym nie potrzebują oni zgody klubu macierzystego na udział w jakichkolwiek zawodach, co jest zapisane w regulaminie żużlowym. Żużlowiec sam więc decyduje, w jakich spotkaniach bierze udział.

Sportowiec taki zobligowany jest do zorganizowania sobie transportu, noclegu, zatrudnienia mechaników, księgowej, zobowiązany jest do opłacania składek ZUS, posiada własne ubezpieczenie sportowe od następstw nieszczęśliwych wypadków. Należy wskazać, że żużlowcy prowadzą działalność w sposób ciągły, ponieważ w sezonie żużlowym biorą oni udział w meczach żużlowych oraz świadczą usługi reklamowe dla sponsorów, a poza sezonem sprzedają i kompletują sprzęt sportowy, biorą udział w spotkaniach promocyjnych dla sponsorów. Nie bez znaczenia jest fakt, że sportowcy ci ponoszą odpowiedzialność względem osób trzecich za prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą.

Prowadzona przez żużlowców działalność posiada zawodowy, profesjonalny charakter, podporządkowana jest zasadom racjonalnego gospodarowania, istnieje w niej powtarzalność działań, a zatem spełnia ona cechy działalności gospodarczej. Zawierane przez żużlowców umowy nie przewidują z góry ustalonego wynagrodzenia. Wynagrodzenie jest uzależnione od ilości zdobytych przez sportowca punktów.

Ponoszą oni więc pełne ryzyko prowadzenia działalność gospodarczej również z tego powodu, że jeżeli mecz odwołany jest z powodu pogody, przydarzy się sportowcowi wypadek lub popsują się motocykle i nie jest on w stanie kontynuować spotkania, nie dostaje on za nie zapłaty, mimo że ponosi koszty transportu, wynagrodzenia mechaników i przygotowania sprzętu.

W związku z powyższym wydaje się, że prawidłowa wykładnia art. 5a pkt 6 ww. ustawy w związku z art. 5b ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 2 i art. 13 pkt 2 i pkt 3 powinna polegać na przyjęciu, że sformułowanie: „z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9”, należy rozumieć w ten sposób, że przychody z uprawiania sportu są wyłączone z pozarolniczej działalności gospodarczej wyłącznie wówczas, gdy nie są osiągane z prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej lub nie spełnia ona wymaganych kryteriów.

Zatem wybór formy organizacyjnej uzyskiwania przychodów z uprawiania sportu i tym samym formy ich opodatkowania należy do podatnika. Szczególnie, iż każdy zawodnik żużlowy w taki sposób prowadzi swoją działalność i moim zdaniem rażącym i niedopuszczalnym przykładem nierównego traktowania jest sytuacja, w której na linii startowej w trakcie zawodów spośród czterech żużlowców trzech z nich prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, płacąc podatek liniowy 19%, i nikt tego nie kwestionuje, a jeden, mimo iż wykonuje dokładnie taką samą działalność, jest zobowiązany rozliczać ją jako działalność indywidualną i płacić podatek w wysokości 32%.

Przedstawione fakty istotnie odróżniają zawodników żużlowych od innych sportowców, np. piłkarzy. Mimo że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zmieniła brzmienia w zakresie przepisów, które dotyczą działalności jeźdźca żużlowego, to nie ma jednolitej wykładni i interpretacji przepisów, co jest przyczyną problemów niektórych sportowców i stanowi ewidentnie naruszenie zasady pewności prawa.

Okazuje się jednak, ze Minister Finansów ma inne zdanie w tej kwestii. Przychody z zawodowego uprawiania sportu żużlowego należy kwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, a nie do źródła działalność gospodarcza.

Minister Finansów wyjaśnił, że na podstawie art. 5a pkt 6 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 i art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: przychody z uprawiania sportu, jako zaliczone ustawowo do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, nie stanowią przychodów ze źródła przychodów w postaci pozarolniczej działalności gospodarczej z art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

W swojej odpowiedzi Minister zwrócił uwagę na orzecznictwo administracyjne, które potwierdza powyższy sposób kwalifikowania przychodu z uprawiania sportu (por. wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 17 kwietnia 2012 roku, I SA/Bd 81/12).

Z umów (bez względu na ich liczbę, co stanowi specyfikę sportu żużlowego), jakie zawiera zawodnik z klubami sportowymi, wynika, że reprezentować barwy tych klubów może jedynie konkretny zawodnik (który zawiera umowę), gdyż to właśnie jego indywidualne cechy i umiejętności kwalifikują go do wykonywania tych czynności. Nie jest natomiast możliwe, by zawodnik – posiadający profesjonalną licencję uprawniającą do uprawiania sportu żużlowego – oddelegował na mecz kogoś w swoim zastępstwie czy zatrudnionego przez siebie pracownika.

Konsekwencją takiej kwalifikacji przychodów z uprawiania sportu uzyskiwanych przez żużlowca, podlegającego w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, jest opodatkowanie dochodu podatnika według skali podatkowej.

Minister zaznaczył, że w każdym przypadku osiągania przychodów z uprawiania sportu, przychód ten jest kwalifikowany do źródła „działalność wykonywana osobiście”, niezależnie od rodzaju dyscypliny sportowej.

powrót Podatki dochodowe MF wyjaśnia jak kwalifikować przychody żużlowców

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________