ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Zmiany w podatku akcyzowym od 2013

środa, 02 stycznia 2013 19:54

Zmiany w podatku akcyzowym od 2013

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 stycznia 2013 r. obowiązują zmiany w podatku akcyzowym. Nowe przepisy dotyczą m.in. podmiotów prowadzących składy podatkowe oraz zobowiązanych do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Zmiany wynikają z następujących aktów prawnych:

Zgodnie z nowymi przepisami, przekazanie znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym wymaga pisemnego powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy nie później niż 3 dni przed przekazaniem znaków akcyzy następcy prawnemu lub podmiotowi przekształconemu.

Powiadomienie powinno zawierać datę przekazania znaków akcyzy, dane podmiotu przekazującego znaki akcyzy oraz dane następcy prawnego lub podmiotu przekształconego, któremu znaki akcyzy zostały przekazane.

Przekazanie znaków akcyzy potwierdza się protokołem podpisanym przez osobę reprezentującą podmiot przekazujący znaki akcyzy oraz przez osobę reprezentującą następcę prawnego lub podmiot przekształcony, któremu znaki akcyzy zostały przekazane.

Protokół powinien zawierać:

  1. miejsce i datę przekazania znaków akcyzy;
  2. rodzaj i liczbę przekazanych znaków akcyzy;
  3. oznaczenie serii, roku wytworzenia oraz numeru ewidencyjnego przekazanych znaków akcyzy;
  4. dane podmiotu przekazującego znaki akcyzy oraz następcy prawnego lub podmiotu przekształconego, któremu znaki akcyzy zostały przekazane;
  5. imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot przekazujący znaki akcyzy oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej następcę prawnego lub podmiot przekształcony, któremu znaki akcyzy zostały przekazane.

Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje podmiot przekazujący znaki akcyzy, drugi następca prawny lub podmiot przekształcony, któremu znaki akcyzy zostały przekazane, trzeci przekazuje się niezwłocznie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy.

Rozszerzeniu uległ katalog wyrobów akcyzowych, do których ma mieć zastosowanie procedura zawieszenia poboru akcyzy o wyroby o kodach CN 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 oraz 3811 90 00.

Wobec ww. wyrobów akcyzowych wyeliminowane zostaną sytuacje, kiedy przemieszczanie tych wyrobów i dokumentowanie tego przemieszczania na terytorium UE odbywa się częściowo w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (w państwie członkowskim, w którym przedmiotowe wyroby są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy), a częściowo poza tą procedurą (w państwie członkowskim, w którym do wyrobów tych nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy). Dotychczas wyroby o ww. kodach były w różnych państwach członkowskich różnie traktowane.

Od dnia 1 stycznia 2013 r. w Systemie EMCS w nabyciu i dostawie wewnątrzwspólnotowej będzie możliwość dokonywania przemieszczeń wyrobów o kodach CN 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 i 3811 90 00 z użyciem nowej kategorii wyrobu E930.

W związku z implementacją przepisów unijnych (zmiany dokonane przez Komisję Europejską w kwietniu 2012 r.), od dnia 1 stycznia 2013 r. w Systemie EMCS w nabyciu i dostawie wewnątrzwspólnotowej jest możliwe dokonywania przemieszczeń wyrobów o kodach CN 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 i 3811 90 00 z użyciem nowej kategorii wyrobu E930. Do końca tego roku wyroby te mogą być przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy przy użyciu systemu EMCS tylko w kraju z wykorzystaniem kategorii wyrobu N100.

Podmioty, które posiadają zezwolenia obejmujące ww. wyroby i chcą dokonywać obrotu wewnątrzwspólnotowego tymi wyrobami od dnia 1 stycznia 2013 r. z wykorzystaniem systemu EMCS powinny wystąpić do właściwego naczelnika urzędu celnego o dokonanie zmiany w systemie SEED poprzez dodanie kategorii wyrobu E930 do danych dotyczących danego zezwolenia zawartych w bazie SEED.

Zgodnie z nowymi przepisami wyroby energetyczne o kodach CN 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 i 3811 90 00, mogą być magazynowane w zbiornikach, które nie posiadają dowodów legalizacji – jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2014 r.

powrót Akcyza Zmiany w podatku akcyzowym od 2013

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________