ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Zwrot podatnikom nadpłaty podatku naliczonego nad należnym

czwartek, 03 stycznia 2013 13:39

Zwrot podatnikom nadpłaty podatku naliczonego nad należnym

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Podatnik, który uważa, że rozstrzygnięcie organu podatkowego dotyczące przedłużenia terminu zwrotu w VAT jest dla niego niekorzystne, ma możliwość zaskarżania postanowień o przedłużeniu terminu zbadania zasadności zwrotu podatku do dyrektora izby skarbowej oraz możliwość wnoszenia skarg na ostateczne postanowienia organu odwoławczego w tych sprawach.

Kwestie związane ze zwrotem różnicy podatku od towarów i usług lub zwrotem podatku naliczonego reguluje, co do zasady, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 87 ust. 1 tej ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do bezpośredniego zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Termin zwrotu podatku następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. W przypadku gdy zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej.

Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa powyżej, urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożeniu na raty.

Uzupełnieniem uregulowań ustawy o VAT w zakresie procedury dokonywania zwrotu podatku VAT stanowią przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.

Należy podkreślić, iż przedłużenie terminu dokonania zwrotu różnicy podatku następuje wtedy, gdy kwota zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia, a zatem sprawdzenia ponad to, co było możliwe do sprawdzenia w terminie przewidzianym dla dokonania zwrotu.

Postępowanie wyjaśniające, o którym mowa oznacza wszelkie działania (w ramach określonych prawem procedur), jakie organy podatkowe podejmują w celu potwierdzenia zasadności zwrotu podatku. Działania te mogą zatem ograniczyć się tylko do czynności sprawdzających, jednak w niektórych przypadkach niezbędne są czynności wykonywane w ramach kontroli podatkowej, a także postępowania podatkowego.

Proceduralną podstawę przedłużenia terminu zwrotu w przypadku czynności sprawdzających stanowi art. 274b Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym przedłużenie terminu zwrotu do czasu zakończenia tego postępowania następuje w drodze postanowienia, na które służy podatnikowi zażalenie. Takie postanowienie musi zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

Dodatkowo należy wskazać, że przedłużenie zwrotu następuje jedynie w określonych przypadkach, gdy w trakcie podjętych przez organ podatkowy czynności wyjaśniających wystąpi konieczność dokonania dodatkowych czynności, które uniemożliwią dotrzymanie ustawowych terminów do dokonania zwrotu.

Przy czym podatnik otrzymuje zwrot różnicy w każdym przypadku, gdy postępowanie sprawdzające potwierdzi przysługujące mu prawo. Do czasu zakończenia postępowania sprawdzającego lub wyjaśniającego nie można mówić o naruszeniu poszanowania własności podatnika. Postępowanie to ma na celu wyjaśnić, czy istotnie takie prawo podatnikowi przysługuje.

Powyższe chroni interesy Skarbu Państwa przed nieuczciwymi podatnikami. Natomiast interesy podatnika zabezpieczone są w postaci obowiązku wypłaty odsetek w przypadku potwierdzenia zasadności zwrotu podatku (art. 87 ust. 2 zdanie trzecie ustaw o VAT).

Istotnym elementem wpływającym na stopień ochrony praw podatników jest możliwość zaskarżania postanowień o przedłużeniu terminu zbadania zasadności zwrotu podatku do dyrektora izby skarbowej oraz możliwość wnoszenia skarg na ostateczne postanowienia organu odwoławczego w tych sprawach.

Postanowienie zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne, jeżeli służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego oraz gdy wydane zostało na skutek zażalenia na postanowienie (art. 217 §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). W każdym przypadku wydanie w trybie art. 274b Ordynacji podatkowej postanowienia o przedłużeniu terminu zbadania zasadności zwrotu podatku może być poddane kontroli instancyjnej i sądowej, jeśli tylko podatnik uzna, że rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji jest dla niego niekorzystne.

Również przepisy art. 125 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którymi organy podatkowe powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, stanowią gwarancje ochrony praw i interesu podatnika w sytuacji, w której wdrożone zostały czynności sprawdzające.

Ponadto w interesie obu stron leży, aby postępowanie wyjaśniające było zakończone w możliwie jak najkrótszym terminie. W przypadku bowiem przedłużenia się postępowania, które w końcowej fazie potwierdzi zasadność dokonania zwrotu podatku, to organy podatkowe ponoszą konsekwencje w postaci konieczności dokonania zwrotu podatku wraz z należnymi odsetkami.

Biorąc pod uwagę powyższe, nie występują luki w prawie, które umożliwiałyby urzędom skarbowym celowe opóźnianie zwrotów podatku oraz że takie postępowanie jest przykładem naruszenia zasad demokratycznego państwa prawa oraz poszanowania własności.

Fakt, że przepis art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy o VAT (z uwzględnieniem regulacji zawartych w Ordynacji podatkowej) nie narusza ww. zasad, potwierdza wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2008 r. (K 16/07).

powrót VAT Zwrot podatnikom nadpłaty podatku naliczonego nad należnym

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________