ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Deklaracje podatkowe za 2012 można składać już od 1 stycznia 2013

czwartek, 03 stycznia 2013 14:32

Deklaracje podatkowe za 2012 można składać już od 1 stycznia 2013

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 stycznia 2013 r. można składać deklaracje podatkowe za 2012 r. Okres składania rozliczeń rocznych w podatku dochodowym PIT za 2012 r., trwa do dnia 30 kwietnia 2013 r. Jednak podatnicy, którzy rozliczają się ryczałtem lub kartą podatkową, powinni zrobić to do końca stycznia 2013 r.

Podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (art. 45 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). Okres składania zeznań podatkowych za 2012 r. rozpoczyna się dnia 1 stycznia 2013 r. a kończy dnia 30 kwietnia 2013 r.

Przepisy ustaw podatkowych przewidują dwa wyjątki od tej generalnej zasady. Pierwszy z nich dotyczy osób rozliczanych przez płatników (otrzymujących na swój wniosek PIT-40 od zakładu pracy lub PIT-40A z urzędu od organu rentowego), które – co do zasady – nie muszą składać w urzędzie skarbowym odrębnego zeznania podatkowego. Drugi wyjątek dotyczy osób niemających miejsca zamieszkania na terytorium RP, które opuszczają terytorium RP przed 30 kwietnia. W ich przypadku obowiązek złożenia zeznania podatkowego istnieje przed wyjazdem z Polski, co w praktyce może mieć miejsce już w trakcie 2012 r.

Zeznanie podatkowe składa się według ustalonego wzoru. Podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązuje za 2012 r. 5 wzorów zeznań podatkowych. Są to PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39.

W odniesieniu do rozliczenia dochodów uzyskanych w 2012 r. wzory te określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 1331).

Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – w terminie do 31 stycznia następnego roku (art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Jest to zeznanie składane na formularzu PIT-28. Jego wzór określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 259 poz. 1552).

Podatnicy opłacający podatek dochodowy w formie karty podatkowej po upływie roku podatkowego, w terminie do 31 stycznia, powinni złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację na formularzu PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach (zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

W tym samym terminie, tj. po upływie roku podatkowego – do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, osoby duchowne opłacające zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych są zobowiązane złożyć we właściwym urzędzie skarbowym roczną deklarację PIT-19A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od ryczałtu w poszczególnych kwartałach.

PIT można złożyć przez Internet. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A oraz PIT-19A wraz z załącznikami można wysłać drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadku popełnienia błędu w formularzu w ten sam sposób składa się również korektę tych deklaracji.

Najprościej zrobić to korzystając z darmowego i wygodnego programu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Aplikacja dostępna jest na stronie internetowej systemu e-Deklaracje. Dowodem złożenia zeznania w tej formie jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru, traktowane na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym.

powrót Podatki dochodowe Deklaracje podatkowe za 2012 można składać już od 1 stycznia 2013

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________