ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od nieruchomości Namiot a podatek od nieruchomości

wtorek, 15 stycznia 2013 15:22

Namiot a podatek od nieruchomości

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy namiot podlega podatkowi od nieruchomości.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 ze zm.) w art. 1a ust. 1 stanowi, że budynkiem jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Za budowlę natomiast jest uważany każdy obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

W sprawie (I SA/Sz 844/05) organy podatkowe wskazały, że przykrycie namiotowe nie jest ani budynkiem ani budowlą w rozumieniu art. 1a ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jak również w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego. Jest to tymczasowy obiekt budowlany określony w art. 3 pkt 5 Prawa budowlanego, do którego nie ma zastosowania art. 1a ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podobnie Stwierdził Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 12 grudnia 2012 r. (I SA/Gd 943/12).

W myśl bowiem art. 2 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane, do których ustawa ta zalicza:

  • grunty (pkt 1),
  • budynki lub ich części (pkt 2) oraz
  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (pkt 3).

Zawarte w art. 1a pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy definicje budynku i budowli odsyłają do definicji zawartych w Prawie budowlanym, rozumiejąc jednak pod pojęciem budowli obiekt budowlany w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury.

Z kolei zawarta w art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego definicja obiektu budowlanego w punkcie b) cytowanego przepisu określa tym mianem – między innymi – budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; rozbudowana definicja opisowa pojęcia "budowla" zawarta jest w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, gdzie obok wyszczególnienia obiektów budowlanych, których trwałe związanie z gruntem jest oczywiste (jak: lotniska, drogi, linie kolejowe), wymienia się także obiekty, których trwałe związanie z gruntem oczywiste nie jest (jak urządzenia reklamowe), w tym wypadku definicję jednak uzupełniając warunkiem trwałego związania z gruntem.

Należy dodać, że zawarta w art. 3 pkt 2 Prawa budowlanego definicja budynku także zawiera warunek trwałego związania takiego obiektu budowlanego z gruntem, w przeciwieństwie do określonej w art. 3 pkt 5 Prawa budowlanego definicji tymczasowego obiektu budowlanego, którym jest obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowej, obiekty kontenerowe.

Mimo widocznego braku konsekwencji ustawodawcy w definiowaniu rozważanych pojęć nie budzi jednak wątpliwości konstatacja, że konieczną cechą budowli, zarówno w rozumieniu Prawa budowlanego, jak i w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jest trwałe połączenie takiego obiektu z gruntem – w przeciwieństwie do tymczasowego obiektu budowlanego, który trwale połączony z gruntem nie jest i za który uważa się, między innymi, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowej oraz obiekty kontenerowe.

Przenośna hala namiotowa, nie stanowi zatem budowli w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, nie jest także budowlą w rozumieniu art. 1a pkt 2 i art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, mieszcząc się jedynie w definicji tymczasowego obiektu budowlanego. Tym samym nie stanowi przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Jak słusznie wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 1 czerwca 2011 r. (I SA/Łd 509/11):

"Przyjęcie, że do ogólnego zbioru budowli opisanego we wskazanym wyżej artykule wchodzi także tymczasowy obiekt budowlany, poprzez zawarty w jego treści kwalifikator "budowlany", jest rozumowaniem nieuprawnionym, albowiem gdyby ustawodawca podatkowy chciał ażeby tak było, to wyraźnie by o tym postanowił w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Ustawa ta, jako akt prawny autonomiczny, zawiera własne definicje, a te, zaczerpnięte z innych gałęzi prawa, nie mogą powodować, że stanie się ona zbiorem norm prawnych o charakterze otwartym, kształtowanym przez inne dziedziny prawa, albowiem utraciłaby w ten sposób swój charakter, o którym wyżej mowa." (podobnie także wyrok WSA z dnia 6 grudnia 2005 r., I SA/Rz 216/05, wyrok WSA w Krakowie z dnia 24 października 2012 r., I SA/Kr 1363/12 oraz wyrok NSA z dnia 8 maja 2007 r., II FSK 658/06).

Podobnie Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że przenośny pawilon handlowy, będąc tymczasowym obiektem budowlanym niepołączonym trwale z gruntem, nie może stanowić budowli, a tym samym nie stanowi przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości (wyrok z 22 grudnia 2011 r., II FSK 2082/11). Nie ma przy tym żadnego znaczenia, że przedmiotowy namiot został ujęty w ewidencji środków trwałych spółki, o wyłączeniu go spod opodatkowania przesądzają bowiem wskazane wyżej przepisy ustawy podatkowej.

powrót Podatek od nieruchomości Namiot a podatek od nieruchomości

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________