ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Kawa i herbata. Stawka VAT od 2013

czwartek, 17 stycznia 2013 17:03

Kawa i herbata. Stawka VAT od 2013

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zasady opodatkowania VAT napojów zawierających tłuszcz mlekowy, przy przygotowaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, zostały doprecyzowane z dniem 1 stycznia 2013 r.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 5a ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Od 1 stycznia 2011 r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosowana jest klasyfikacja wprowadzona rozporządzeniem z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Odnosząc się do opodatkowania kawy przygotowywanej w lokalach gastronomicznych, w myśl przepisu §7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 73, poz. 392 ze zm.) i poz. 7 załącznika nr 1 do tego rozporządzenia usługi związane z wyżywieniem, które są sklasyfikowane w dziale PKWiU 56, co do zasady, podlegają opodatkowaniu według 8%j stawki podatku.

Stawka ta nie ma jednak zastosowania, m.in. do sprzedaży kawy i herbaty wraz z dodatkami (§7 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia w związku z poz. 7 pkt 3). Tym samym usługa polegająca na serwowaniu napoju kawy lub herbaty z dodatkami, w tym z mlekiem, podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej podatku, która wynosi 23% – zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z poz. 146a ww. ustawy o VAT.

Zgodnie z wyjaśnieniami Głównego Urzędu Statystycznego do działu 56: Działalność usługowa związana z wyżywieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. nr 251, poz. 1885 z późn. zm.), dział ten obejmuje działalność usługową związaną z zapewnieniem wyżywienia przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji w restauracjach, włączając restauracje samoobsługowe i oferujące posiłki na wynos, z miejscami lub bez miejsc do siedzenia. Nie jest tu istotny rodzaj obiektu serwującego posiłki, ale fakt, że są one przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji.

Zakres działu 56: Usługi związane z wyżywieniem Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) zdefiniowany został przez wyjaśnienia do działu 56 i podklas w nim zawartych Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007). W ramach działu 56 PKWiU wyodrębniono m.in. klasy:

PKWiU 56.10.: Usługi restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych obejmującąusługi:

  • restauracji (w tym typu fast food), kawiarni, barów szybkiej obsługi, miejsc z żywnością na wynos, ruchomych placówek gastronomicznych (przyczepy gastronomiczne, wózki z żywnością itp.) oraz
  • usługi restauracyjne lub barowe prowadzone w  środkach transportu (wykonywane przez oddzielne jednostki);

PKWiU 56.30.: Usługi przygotowywania i podawania napojów – obejmującą usługi przygotowywania i podawania napojów do konsumpcji na miejscu:

  • w barach, piwiarniach i pubach, pijalniach soków owocowych, w ruchomych punktach sprzedaży, w środkach transportu (wykonywane przez oddzielne jednostki).

Podsumowując, usługi gastronomiczne, o których mowa w dziale 56 PKWiU, mogą być świadczone w różnych miejscach i w różny sposób. Mogą to być usługi polegające na serwowaniu posiłków i napojów w restauracjach z pełną obsługą kelnerską, serwowaniu napojów w kawiarniach, w pubach lub usługi świadczone na ulicy przez ruchome punkty sprzedaży (np. sprzedające sok wyciśnięty z owoców, pod warunkiem świadczenia tej usługi bezpośrednio na miejscu sprzedaży).

Napoje przygotowane do bezpośredniego spożycia w lokalach i punkach gastronomicznych (poza przypadkiem sprzedaży z automatów) są efektem usługi gastronomicznej z działu 56 PKWiU, niezależnie czy są one spożywane na miejscu, czy brane na wynos z placówki gastronomicznej, np. gorąca kawa w kubkach.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia Głównego Urzędu Statystycznego, należy stwierdzić, iż serwowanie napojów zawierających tłuszcz mlekowy, przy przygotowaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, nadających się do bezpośredniego spożycia na miejscu bądź na wynos podlega, co do zasady, opodatkowaniu według stawki 23%.

W dniu 10 marca 2011 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawach połączonych C-497/09, C-499/09, C-501/09 i C-502/09 dotyczący m.in. zakwalifikowania działalności gospodarczej jako dostawy towarów lub  świadczenia usług przy sprzedaży gotowych posiłków lub artykułów żywnościowych do spożycia na miejscu na stoiskach lub w przyczepach gastronomicznych.

Zgodnie z tym wyrokiem, aby do serwowanego produktu można było zastosować właściwą stawkę dla usług gastronomicznych, dostawie tego towaru musi towarzyszyć przeważający element usługowy, np. pełna obsługa obejmująca m.in. udostępnienie naczyń, mebli (stołów i krzeseł), ułożenie produktów, dekorację, udostępnienie personelu podającego do stołu, doradztwo w zakresie kompozycji menu i ewentualnie wyboru napojów.

Oznacza to, że np. sprzedaż kawy w restauracji sieciowej na wynos powinna być zgodnie z ww. wyrokiem traktowana jako dostawa towaru, a nie usługa, jakby to wynikało z zasad Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), przy pomocy której identyfikowane są towary i usługi dla potrzeb VAT. Na tle tego wyroku powstają problemy, kiedy mamy do czynienia z dostawą towaru, a kiedy ze świadczeniem usługi gastronomicznej, jeśli sprzedaży towarzyszy jakiś element usług (czy jest on wystarczający, aby uznać,  że przeważającym elementem świadczenia jest usługa).

W tej sytuacji nastąpiła zmiana poz. 52 w załączniku nr 3 do ww. ustawy o VAT (podobnie jak poz. 31 załącznika nr 10 do tej ustawy) precyzująca, że obowiązujące od wielu lat zapisy dotyczące stawki obniżonej na usługi gastronomiczne nie dotyczą kawy bądź herbaty również zabielanych tłuszczem mlekowym bez względu na to, czy napoje te spożywane są na miejscu (z mniejszym czy większym elementem usługi towarzyszącej ich spożyciu), czy na wynos.

Stosowanie tej samej stawki podatku na ten sam produkt, bez względu na elementy towarzyszące tej transakcji, spowoduje ograniczenie zakłóceń konkurencji w tym zakresie. Jednocześnie dostawa kawy i herbaty (PKWiU 10.83.1.), co do zasady, podlega opodatkowaniu również stawką w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ust. 1 ww. ustawy o VAT (naturalna kawa i herbata nie są wymienione w wykazach, które określają zakres stosowania obniżonych stawek podatku VAT).

Mając na uwadze, że od początku obowiązywania w Polsce podatku VAT przedmiotowe napoje sprzedawane w sieci restauracji (kawiarniach) do spożycia na miejscu i na wynos, zgodnie z intencją polskiego prawodawcy, bezspornie podlegały opodatkowaniu stawką podstawową podatku VAT, należy stwierdzić, iż nadal powinny podlegać opodatkowaniu tą samą stawką podatku VAT, a ostatnie zmiany przepisów mają charakter doprecyzowujący.

Doprecyzowujący charakter zmiany (z literalnego brzmienia przepisów wynika,  że powinna mieć zastosowanie stawka podstawowa i taka też jest stosowana przez istotną część lokali gastronomicznych) nie powinien wpłynąć na popyt, a niewątpliwie wyeliminuje zakłócenia w konkurencji na rynku. Tak wyjaśnił Minister Finansów sprawę podwyżki stawki VAT na sprzedaż kawy i herbaty.

powrót VAT Kawa i herbata. Stawka VAT od 2013

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________