ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Wynagrodzenie prokurenta w spółce

czwartek, 17 stycznia 2013 17:19

Wynagrodzenie prokurenta w spółce

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Prokura to stosunek pełnomocnictwa. Sprawdź gdzie wnosi się opłatę skarbową od pełnomocnictwa.

Rozliczamy ja jak umowę zlecenia.

Prokura jest to pełnomocnictwo udzielone przez przedsiębiorcę jednej lub kilku osobom fizycznym, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa (art. 1091–1099 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Pod rygorem nieważności powinna zostać udzielona na piśmie. Prokura samoistna pozwala działać w charakterze pełnomocnika jednej osobie, której została udzielona. Prokura łączna, to prokura udzielona kilku osobom łącznie.

Udzielenie prokury przedsiębiorca powinien zgłosić do rejestru przedsiębiorców w którym jest zarejestrowany, określając jej rodzaj, a przy prokurze łącznej – także sposób wykonywania. Dla spółki z o.o. będzie to KRS.

Ustanowienie wymaga zgody wszystkich wspólników, komplementariuszy czy członków zarządu odpowiednio do rodzaju spółki.

Od udzielenia prokury należy opłacić opłatę skarbową (17 zł od jednego stosunku pełnomocnictwa). Opłatę skarbową wnosi się do urzędu gminy, miasta według siedziby udzielającego pełnomocnictwa.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635 ze zm.) opłacie tej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej na podstawie powołanego przepisu powstaje w przypadku, gdy spełnione są łącznie dwa warunki:

  • zaistnieje udzielenie pełnomocnictwa,
  • dokument ten, stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, zostanie złożony w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

W odniesieniu do kwestii definicji pełnomocnictwa lub prokury Ministerstwo Finansów stwierdza, że przepisy ustawy o opłacie skarbowej nie zawierają własnych definicji poszczególnych przedmiotów tej opłaty, bowiem z istoty swojej opłata skarbowa ma wtórny charakter w stosunku do przepisów prawa materialnego, na podstawie których dokonuje się czynności urzędowych, wydaje zaświadczenia lub zezwolenia albo składa się pełnomocnictwa w sprawie z zakresu administracji publicznej.

Instytucje pełnomocnictwa i prokury normują przepisy ustawy - Kodeks cywilny. W myśl definicji określonej w tej ustawie (art. 96) pełnomocnictwo jest umocowaniem do działania w cudzym imieniu opartym na oświadczeniu woli reprezentowanego. Wywołuje ono bezpośredni skutek czynności prawnych dokonanych przez pełnomocnika dla reprezentowanego. Instytucja pełnomocnictwa została unormowana w art. 98 i następnych Kodeksu cywilnego, w Rozdziale II Działu VI tej ustawy (prokura w Rozdziale III Działu VI Kodeksu cywilnego).

Zgodnie żart. 1091 §1 Kodeksu cywilnego prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
Prokura nie może być przeniesiona na inną osobę, ale prokurent może ustanowić pełnomocnika do poszczególnej czynności lub pewnego rodzaju czynności.

W myśl powołanych przepisów Kodeksu cywilnego upoważnienie do działania w imieniu przedsiębiorstwa, udzielone pracownikowi tego przedsiębiorstwa przez osobę wymienioną w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, jest zatem pełnomocnictwem.

powrót ZUS i Prawo pracy Wynagrodzenie prokurenta w spółce

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________