ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Stawka podatku VAT na wyroby rękodzieła oraz rzemiosła ludowego

poniedziałek, 21 stycznia 2013 14:53

Stawka podatku VAT na wyroby rękodzieła oraz rzemiosła ludowego

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Minister Finansów wyjaśnił, dlaczego z dniem 1 stycznia 2013 r. uległa zmianie obniżona stawka VAT na wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego.

W piśmie z dnia 13 grudnia 2012 r. (SPS-023-11144/12) resort finansów wyjaśnił przyczyny podwyższenia stawki VAT na wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego. System podatku VAT w Unii Europejskiej podlega harmonizacji, co oznacza, iż państwa członkowskie zobowiązane są do przestrzegania zgodności krajowych przepisów w zakresie podatku VAT z regulacjami wynikającymi z prawa Unii Europejskiej, tj. w szczególności z przepisami dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1 z późn. zm.).

Zgodnie z przepisami ww. dyrektywy dostawa towarów i świadczenie usług są, co do zasady, opodatkowane według stawki podstawowej, natomiast państwa członkowskie mogą stosować obniżoną stawkę podatku VAT w odniesieniu do towarów i usług wymienionych w załączniku III do ww. dyrektywy. W załączniku tym ustawodawca unijny nie wymienia jednak wyrobów sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła, co oznacza, że towary te powinny być opodatkowane stawką podstawową podatku VAT.

W związku z propozycjami utrzymania poz. od 108 do 128 w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054) obniżonej stawki na wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, stosowanie do tych towarów stawki obniżonej VAT nie ma uzasadnienia w przepisach unijnych.

Tym samym proponowane zmiany zmierzają do pełniejszego odwzorowania postanowień ww. dyrektywy w zakresie możliwości stosowania stawek obniżonych do dostawy niektórych towarów i świadczenia niektórych usług.

Dalsze stosowanie przez Polskę rozwiązań polegających na objęciu tych wyrobów stawką obniżoną (dotychczas 8%) mogłoby narazić Polskę na kary finansowe (wszczęto już postępowanie naruszeniowe w tym przedmiocie).

Zastosowanie do tej kategorii towarów preferencyjnej stawki podatku VAT byłoby możliwe jedynie w przypadku zmiany prawa na szczeblu unijnym, a w konsekwencji we wszystkich państwach członkowskich UE. Jednakże wyłączna inicjatywa legislacyjna w zakresie prawa unijnego (w tym także zmiany przepisów dyrektywy 2006/112/WE) należy do Komisji Europejskiej.

Należy jednak podkreślić, że w kwestiach podatkowych w Unii Europejskiej obowiązuje zasada jednomyślności, a biorąc pod uwagę stanowisko państw członkowskich i ich brak poparcia dla forsowania pomysłu rozszerzenia katalogu towarów i usług objętych obniżonymi stawkami podatku VAT (w 2009 r. 8 państw członkowskich złożyło oświadczenie, iż każda przyszła decyzja w tym zakresie powinna ograniczać ogólny zakres stosowania stawek obniżonych), nie można byłoby liczyć na skuteczne zainicjowanie procedury legislacyjnej w tym obszarze.

Nawiązując do kwestii pracochłonności wyrobów rękodzieła, wyjaśniam, iż załącznik III ww. dyrektywy Rady 2006/112/WE, którego brzmienie zostało ustalone dyrektywą Rady 2009/47/WE z dnia 5 maja 2009 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek obniżonych podatku od towarów i usług (Dz. Urz. UE L 116/18 z 9.05.2009) objął swym zakresem m.in. tzw. usługi pracochłonne (co do zasady są to usługi świadczone na rzecz odbiorców końcowych, na rynku lokalnym), których zamknięty katalog został określony jeszcze przed przystąpieniem Polski do UE (rozwiązanie to było przyjęte eksperymentalnie, kilkukrotnie przedłużano okres jego obowiązywania). Co jednak istotne, zamknięty katalog usług pracochłonnych nie obejmował swoim zakresem dostawy towarów.

Jednocześnie przepisy ustawy VAT przewidują dla podatników możliwość stosowania zwolnień podmiotowych. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Ponadto zgodnie z ust. 2 ww. przepisu do wartości sprzedaży, o której mowa wyżej, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Zwolnienie to dotyczy również podatników wytwarzających wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, jeżeli ich obroty nie przekraczają kwoty, o której mowa powyżej.

powrót VAT Stawka podatku VAT na wyroby rękodzieła oraz rzemiosła ludowego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________