ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Imprezy intergracyjne. Orzeknie Trybunał Konstytucyjny

wtorek, 22 stycznia 2013 20:28

Imprezy intergracyjne. Orzeknie Trybunał Konstytucyjny

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Problem z imprezami integracyjnymi, co do których nie ma zgody ani między organami podatkowymi, ani sądami administracyjnymi, rozsądzi Trybunał Konstytucyjny.

PKPP Lewiatan złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pracodawca nie może być nigdy pewny czy postępuje prawidłowo z uwagi na ogólny charakter tego przepisu. Nigdy zatem nie wie czy pomniejszyć przychód pracownika o kwotę odprowadzonej zaliczki z tytułu nieodpłatnych świadczeń, narażając się przy tym na spór z pracownikami o bezpodstawne zaniżenie wynagrodzenia, w sytuacji gdyby okazało się, że taka zaliczka została pobrana nienależnie, czy nie pobrać zaliczki i narazić się na spór z organami podatkowymi, jeśli okaże się, że takie świadczenie stanowi jednak podstawę do opodatkowania.

Według niektórych organów podatkowych już sama możliwość uczestnictwa w imprezie integracyjnej rodzi przychód po stronie pracownika w rozumieniu art. 12  ust.  1  ww. ustawy (np. interpretacja indywidualna ILPB2/415-936/11-2/TR z dnia 15 grudnia 2011 r.). Otrzymanym nieodpłatnym świadczeniem jest już bowiem możliwość skorzystania przez pracownika z usług  zakupionych przez pracodawcę (wyrok NSA z dnia 17 stycznia 2012 r., II FSK 2740/11 , wyrok NSA z dnia 2 grudnia 2011 r., II FSK 1017/10).

Z drugiej strony, organy podatkowe twierdzą, że dopiero faktyczne uczestnictwo pracownika w imprezie integracyjnej powoduje przysporzenie po stronie pracownika (interpretacja indywidualna IPPB2/415-1031/11-4/LS z dnia 6 marca 2012 r. (bowiem przychodem pracownika będzie przypadający na ilość uczestników koszt organizacji imprezy poniesiony przez pracodawcę, a nie konsumpcja (interpretacja indywidualna IBPBII/1/415-950/11/HK dnia 14 lutego 2012 r.).

Rolą płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, jest działanie w taki sposób, aby przekazując świadczenie mógł ustalić jego wartość. To na nim ciąży bowiem obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy w prawidłowej wysokości (interpretacja indywidualna IPTPB1/415- 254/12-4/ASZ z dnia 17 lipca 2012 r.).

Jeżeli pracownik faktycznie nie korzystał ze świadczenia wchodzącego w skład nagrody przyznanej dla zwycięskiego sklepu oraz nie brał udziału w imprezie o charakterze integracyjnym (np. w spotkaniu wigilijnym) - po jego stronie nie można rozpoznać nieodpłatnego świadczenia, a w związku z tym nie powstanie u niego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2012 r., I SA/Wr 1107/12).

Ustawodawca wyróżnia dwa sposoby zaistnienia przychodu:

  • otrzymanie,
  • postawienie go do dyspozycji podatnika.

W przypadku nieodpłatnych świadczeń muszą być one faktycznie otrzymane, w przeciwieństwie do pieniędzy i wartości pieniężnych, które mogą być nie tylko otrzymane, ale również postawione do dyspozycji.

Nie jest to stanowisko odosobnione, albowiem w orzecznictwie sądowoadministracyjnym ugruntował się już pogląd o treści wskazanej wyżej (por. wyrok NSA z dnia 14 kwietnia 2011 r., II FSK 2147/09, wyrok WSA w Gdańsku z dnia 27 kwietnia 2011 r., I SA/Gd 140/11, wyroki WSA we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2011 r., I SA/Wr 404/11, z dnia 20 stycznia 2011 r., I SA/Wr 1284/10 i dnia 7 maja 2009 r., I SA/Wr 1326/08, wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2010 r., III SA/Wa 2039/09, wyrok WSA w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2010 r., I SA/Sz 862/09).

powrót Podatki dochodowe Imprezy intergracyjne. Orzeknie Trybunał Konstytucyjny

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________