ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Opodatkowanie emerytur w Konwencji z USA

czwartek, 24 stycznia 2013 11:55

Opodatkowanie emerytur w Konwencji z USA

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Emerytury i renty otrzymywane przez polskiego rezydenta w USA mogą podlegać opodatkowaniu w obu krajach, w Polsce i w USA.

Dnia 8 listopada 2012 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie udzielenia zgody na podpisanie konwencji z USA. W chwili obecnej trwają uzgodnienia ze stroną amerykańską dotyczące miejsca i terminu ceremonii podpisania konwencji. Planuje się, iż nastąpi ono w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Negocjacje konwencji prowadzone były zgodnie ustawą z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz.U. nr 39, poz. 443). Procedury przewidziane powyżej wskazaną ustawą nie przewidują formalnego trybu prowadzenia uzgodnień projektów umów międzynarodowych z organizacjami społecznymi.

Fakt, że umowa z 1974 r. nie zawiera szczególnych postanowień dotyczących opodatkowania emerytur i rent, nie oznacza, iż ta kategoria dochodów pozostaje poza jej zakresem przedmiotowym.

Zgodnie bowiem z art. 5 umowy z 1974 r. zatytułowanym: Ogólne zasady opodatkowania, osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się państwie może być opodatkowana przez drugie państwo z tytułu dochodu pochodzącego ze źródeł położonych w tym drugim państwie i tylko z tytułu takiego dochodu, zgodnie ze wszystkimi ograniczeniami zawartymi w tej umowie.

W konsekwencji emerytury i renty otrzymywane przez polskiego rezydenta w USA mogą podlegać opodatkowaniu w obu krajach, jednakże uniknięcie podwójnego opodatkowania w Polsce nastąpi poprzez zastosowanie metody odliczenia podatku zapłaconego za granicą zgodnie z art. 20 ust. 1 umowy z 1974 r.

Zastosowanie zasady odliczenia polega na zsumowaniu dochodów zagranicznych oraz dochodów ze źródeł położonych na terytorium Polski.
Następnie od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów krajowych oraz zagranicznych odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie (w tym przypadku w USA), natomiast odliczenie takie nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie.

W opinii Ministerstwa Finansów, konwencja nie powinna natomiast regulować kwestii opodatkowania emerytur i podobnych świadczeń poprzez wzajemne zwolnienie dochodów z opodatkowania. Celem Ministerstwa Finansów podczas negocjacji nowej konwencji było określenie w odrębnej jednostce redakcyjnej sposobu podziału praw do opodatkowania emerytur i podobnych świadczeń pomiędzy obydwa państwa tak, aby zapewnić uniknięcie podwójnego opodatkowania dochodu.

powrót Podatki dochodowe Opodatkowanie emerytur w Konwencji z USA

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________