ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Prezenty małej wartości w ustawie o VAT 2013

poniedziałek, 28 stycznia 2013 12:19

Prezenty małej wartości w ustawie o VAT 2013

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przewidywał podniesienie limitów kwotowych dla prezentów o małej wartości (dla prezentów przekazywanych przez podatnika jednej osobie w roku podatkowym ze 100 zł do 160 zł, jeżeli podatnik prowadzi ww. ewidencję, oraz dla prezentów przekazywanych bez ewidencji z 10 zł do 20 zł).

Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054), przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie fizycznej towary:

 

  1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
  2. których przekazania nie ujęto w ww. ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez kwoty podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Przekazanie nieodpłatnie takich towarów jest czynnością wyłączoną z zakresu opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o VAT.

Pierwotnie w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przewidywano podniesienie limitów kwotowych dla prezentów o małej wartości (w projekcie ustawy przekazanym pod obrady komitetu Rady Ministrów proponowano podniesienie tych limitów: dla prezentów przekazywanych przez podatnika jednej osobie w roku podatkowym ze 100 zł do 160 zł, jeżeli podatnik prowadzi ww. ewidencję, oraz dla prezentów przekazywanych bez ewidencji z 10 zł do 20 zł).

Jednakże spowodowałyby to ujemne skutki finansowe dla budżetu państwa w wysokości ok. 67 mln zł (szacowane w warunkach 2013 r.). Te ujemne skutki budżetowe miały być zniwelowane dodatnimi skutkami budżetowymi z tytułu podwyższenia stawki podatku na niektóre towary i usługi.

Odstąpiono więc od podwyższenia limitów dla małych prezentów. W związku z tym z projektu ustawy zostały wyłączone zmiany w zakresie art. 7 ust. 4 ustawy o VAT.

Odnosząc się do propozycji Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych, Minister Finansów wskazał, że proponowane podwyższenie limitów kwotowych dla prezentów o małej wartości skutkowałoby ubytkiem dochodów budżetu państwa z tytułu podatku VAT o ok. 280 mln zł. Biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania budżetowe, a przede wszystkim ww. przepisy ustawy o finansach publicznych, nie jest aktualnie możliwe uwzględnienie tej propozycji.

Jednocześnie w związku z uwagą, iż propozycja PIAP została wniesiona w trosce o zgodność z dyrektywą 2006/112/UE, należy podkreślić, że ww. art. 7 ust. 4 ustawy o VAT stanowi implementację do polskiego porządku prawnego postanowień art. 16 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347, z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.).

Na mocy tego przepisu państwom członkowskim Unii Europejskiej przysługuje pewien zakres swobodnego zdefiniowania pojęcia prezentu o małej wartości pod warunkiem, że przyjęte rozwiązanie uwzględnia cel określony w przepisach dyrektywy 2006/112/WE.

Należy przy tym pamiętać, że decyzje dotyczące progów (limitów kwotowych) wyznaczane są przez poszczególne państwa członkowskie na podstawie ich sytuacji gospodarczej, średnich cen oraz przeciętnej wysokości dochodów. Dlatego też wartości przekazywanych bez VAT prezentów o małej wartości są zróżnicowane w poszczególnych krajach członkowskich.

Podwyższenie limitu kwotowego dla prezentów o małej wartości nie miałoby zatem na celu m.in. zapewnienia zgodności polskich przepisów ustawy o VAT z przepisami dyrektywy 2006/112/WE, gdyż obecne uregulowania w tym zakresie nie naruszają przepisów dyrektywy.

Ministerstwo Finansów nie przewiduje obecnie wprowadzenia zmian w zakresie podwyższenia limitów dla prezentów o małej wartości. Nie wyklucza się jednak, że zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone w przyszłości.

powrót VAT Prezenty małej wartości w ustawie o VAT 2013

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________