ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Kasa fiskalna u podatników na karcie podatkowej w 2013

poniedziałek, 28 stycznia 2013 12:40

Kasa fiskalna u podatników na karcie podatkowej w 2013

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Podatnicy m.in. świadczący usługi stomatologiczne, a także podatnicy opłacający podatek dochodowy w formie karty podatkowej podlegają ogólnym zasadom ewidencjonowania sprzedaży - co oznacza, że mogą być zobowiązani do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Stosowanie kas rejestrujących przez podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej reguluje obecnie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1382).

Prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ma charakter obowiązkowy i powszechny. Obowiązek ten został ustanowiony w drodze ustawy. Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.), podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Minister Finansów upoważniony został jedynie do wprowadzenia na okres przejściowy zwolnień od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas dla niektórych grup podatników oraz niektórych czynności.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930), które z dniem 1 maja 2011 r. objęło obowiązkiem ewidencjonowania czynności świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU 85), które do tego dnia były zwolnione z tego obowiązku, a także podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

W związku z tym podatnicy m.in. świadczący usługi stomatologiczne, a także podatnicy opłacający podatek dochodowy w formie karty podatkowej podlegają ogólnym zasadom ewidencjonowania sprzedaży - co oznacza, że mogą być zobowiązani do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (np. w związku z przekroczeniem przewidzianych w ww. rozporządzeniu kwot uprawniających do korzystania ze zwolnienia).

W tym miejscu należy wskazać, że jak zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 21 września 2004 r., K 34/03, obowiązek używania kas fiskalnych ma znaczenie z punktu widzenia ochrony interesów ekonomicznych konsumenta.

Rejestracja transakcji, a w konsekwencji dokument otrzymany przez konsumenta (paragon fiskalny) zawiera dane dotyczące transakcji, które umożliwiają konsumentowi identyfikację kontrahenta, dochodzenie swoich uprawnień z tytułu reklamacji, ochronę jego interesów, i to niezależnie od tego, czy zarejestrowana sprzedaż wiąże się z realną zapłatą kwoty podatku.

Tym samym nie można podzielić opinii, że stosowanie kas rejestrujących przez lekarzy dentystów rozliczających się w formie karty podatkowej jest niepotrzebne. W szczególności znajduje ono uzasadnienie z punktu widzenia ochrony interesów ekonomicznych konsumenta. Interes ten przejawia się w tym, że konsument (pacjent) otrzymuje dokument (paragon fiskalny) ułatwiający ewentualne dochodzenie roszczeń.

Co więcej, zawężanie zakresu zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z koncepcji systematycznego i stopniowego ograniczania odstępstw od docelowego rozwiązania przyjętego w ustawie o podatku od towarów i usług, jakim jest powszechny charakter prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 4 stycznia 2013 r., SPS-023-11401/12).

powrót VAT Kasa fiskalna u podatników na karcie podatkowej w 2013

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________