ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Inne Czy zmienią się przepisy o grach hazardowych?

środa, 30 stycznia 2013 12:53

Czy zmienią się przepisy o grach hazardowych?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ministerstwo Finansów odpowiedział na interpelację w sprawie możliwości nowelizacji przepisów ustawy o grach hazardowych.

Minister Finansów odnosząc się do problematyki organizacji małych loterii, stwierdził, iż zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych (w tym loterii fantowych), zakładów wzajemnych i gier na automatach jest dozwolone wyłącznie na zasadach określonych w ustawie (art. 3).

W świetle przepisów ustawy o grach hazardowych grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin (art. 2 ust. 1). Ustawa zawiera również definicje poszczególnych gier i są to m.in.:

  1. gra bingo fantowe, w której uczestniczy się przez nabycie przypadkowych zestawów liczb z ustalonego z góry zbioru liczb, a podmiot urządzający grę oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe;
  2. loterie fantowe, w których uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy loterie fantowe, gry bingo fantowe i loterie promocyjne mogą być urządzane, na podstawie udzielonego zezwolenia, przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Na podstawie art.7 ust. 1a ustawy loterie fantowe lub gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej, o której mowa w art. 70 (w 2012 r. wynosiła ona 3.560,83 zł.), mogą być urządzane przez ww. podmioty, po dokonaniu ich zgłoszenia.

Tym samym uzyskanie zezwolenia na ich urządzanie nie jest już wymagane.

Odnośnie kwestii, iż organizowane przez samorządy lub szkoły podczas imprez loterie fantowe nie są wykorzystywane do osiągnięcia jakiegokolwiek zysku, bowiem loterie organizowane są bezpłatne lub pobierana jest niewielka kwota wpisowego, w przypadku loterii fantowych przepisy ustawy o grach hazardowych jednoznacznie wskazują,  że dochód z loterii fantowej przeznaczany jest w całości na realizację celów społecznie użytecznych, w szczególności dobroczynnych (art. 16 ust. 1).

Natomiast wskazanie celu, na który podmiot przeznacza dochód z gry jest jednym z ustawowych warunków przy zgłoszeniu małej loterii fantowej (art. 38 ust. 1 pkt 6 w zw. z ust. 2 tego przepisu) właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

Jak wynika z przedstawionych w interpelacji informacji, istnieje możliwość wskazania dochodu uzyskiwanego z urządzanej gry, nawet jeśli jest on niewielki, wynikający z pobieranej opłaty wpisowej. Brak jakiegokolwiek dochodu przy równoczesnym losowym przydzielaniu nagród może wskazywać, że urządzane przedsięwzięcie może być uznane za loterię promocyjną. Jednakże nie można tego stwierdzić bez znajomości szczegółowych zasad danej loterii.

Mając na uwadze podnoszoną kwestię dotyczącą konieczności zgłaszania do urzędu celnego opisanych w interpelacji imprez, których celem nie jest osiągnięcie zysku z prowadzonych gier, organizowanie imprez sportowych nie podlega ustawie o grach hazardowych.
Jednakże odrębną kwestią jest organizowanie w ich ramach np. loterii, konkursów lub akcji, w których przyznawane są nagrody na zasadzie przypadkowości (losowanie).

Wówczas o kwalifikacji danego przedsięwzięcia decyduje ocena jego zasad w świetle ustawowej definicji poszczególnych rodzajów działalności objętej rygorami ustawy o grach hazardowych, m.in. czy spełnia przesłanki definicji loterii promocyjnej, a nie jaki podmiot je organizuje.

Należy podkreślić, że organizatorzy konkursów mogą tak określić sposób ich przeprowadzania, by wyeliminować element losowości i tym samym uniknąć wątpliwości co do zgodności przedsięwzięć z ustawą o grach hazardowych. Sposób przydzielania nagród nie musi opierać się na losowaniu, by gra była atrakcyjna dla uczestników.

Odnosząc się do twierdzenia, że wiele podmiotów rezygnuje z organizacji loterii z uwagi na to, iż zgłoszenie do urzędu celnego jest procedurą żmudną i czasochłonną, w efekcie nowelizacji ustawy o grach hazardowych przeprowadzonej w 2011 r. w zakresie uproszczenia zasad dotyczących urządzania loterii fantowych odnotowano wzrost zainteresowania szeregu podmiotów tą formą urządzania loterii.

Z danych statystycznych posiadanych przez ministra finansów wynika, że od 14 lipca 2011 r., tj. od dnia wejścia w życie zmian do ustawy o grach hazardowych, do 31 grudnia 2011 r. dokonano 79 zgłoszeń urządzania małych loterii fantowych, zaś w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 października 2012 r. dokonano 942 zgłoszeń urządzania małych loterii fantowych.

Z posiadanych przez Ministerstwo Finansów danych wynika,  że organizatorami tzw. małej loterii fantowej są m.in. rady rodziców szkół i przedszkoli, żłobki, związki, towarzystwa, stowarzyszenia, fundacje, Akcja Katolicka, bractwa, diecezje, grupy modlitewne, rady i organizacje parafialne, rady sołeckie, gminy, miasta, dzielnice.

Jednocześnie pragnę wskazać, że funkcjonowanie obowiązujących regulacji jest monitorowane i podlega szczegółowej analizie, także pod kątem wprowadzenia ewentualnych dalszych zmian w tym obszarze. W związku z tym w przypadku podjęcia prac legislacyjnych nad zmianą ustawy o grach hazardowych problematyka ta będzie przedmiotem odpowiednich analiz.

Obecnie prace dotyczące zmiany przepisów obowiązujących nie są prowadzone.

powrót Inne Czy zmienią się przepisy o grach hazardowych?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________