ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od nieruchomości Hala namiotowa w działalności gospodarczej

poniedziałek, 04 lutego 2013 15:50

Hala namiotowa w działalności gospodarczej

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie zawiera regulacji odnoszących się do tymczasowych obiektów budowlanych, takich jak np. hale namiotowe niezwiązane trwale z gruntem. Nie są one budowlami w rozumieniu tej ustawy, a więc nie są opodatkowane podatkiem od nieruchomości.

Tak w wyroku z dnia 9 stycznia 2013 r. wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (III SA/Po 887/12).

Wójt gminy stwierdził natomiast wcześniej, że będąca w posiadaniu podatnika hala namiotowa jest budowlą związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i podlega ona opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na zasadach określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, a zakwalifikowanie hali namiotowej przez podatnika do kategorii tymczasowych obiektów budowlanych nie przesądza o tym, że budowla nie miałaby być w związku z tym zwolniona od opodatkowania podatkiem od nieruchomości lub traktowana jako nie podlegająca temu opodatkowaniu.

Organ podatkowy nie kwestionował przedstawionych przez podatnika okoliczności przedstawionych we wniosku o interpretację, a więc wskazanych cech przedmiotowych obiektów w postaci hal namiotowych. Istota sporu sprowadzała się natomiast do tego, czy tak określone obiekty podlegają podatkowi od nieruchomości.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Poza sporem w sprawie pozostawało, że namiot jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Spór koncentrował się wokół tego, czy stanowi on budowlę w rozumieniu art. 1 a ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, 1623 ze zm.), do której odsyła art. 1 a ust. 1 pkt 2 ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, definiuje – w art. 3 pkt 1 obiekt budowlany, stanowiąc, że należy przez to rozumieć:

  • budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  • budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
  • obiekt małej architektury.

Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, przez budowlę należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Z kolei przez tymczasowy obiekt budowlany, należy rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Należy podkreślić, że definicja "obiektu budowlanego" w prawie budowlanym została skonstruowana przy użyciu definicji "budynku", "budowli" i "obiektu małej architektury". Z brzmienia przepisu art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego wynika, że wyliczenie to ma charakter wyczerpujący, zatem każdy obiekt budowlany można zaliczyć do którejś z trzech wymienionych kategorii. W tym sensie odrębną kategorią obiektów budowlanych nie są "tymczasowe obiekty budowlane".

Te ostatnie są bowiem odmianą obiektów budowlanych, wyodrębnioną ze względu na pewne specyficzne cechy, wobec czego również w kategoriach "budynków", "budowli" czy też "obiektów małej architektury" mogą mieścić się takie, które spełniają te cechy i są tymczasowymi obiektami budowlanymi. Tymczasowe obiekty budowlane są tylko pewną odmianą w zbiorze wszystkich obiektów budowlanych.

W konsekwencji hali namiotowej będącej przedmiotem zaskarżonej interpretacji nie można zaliczyć do budowli w rozumieniu art. 3 pkt 3 u.p.b., a tym samym do budowli w rozumieniu art. 1 a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, co wyklucza jej opodatkowanie podatkiem od nieruchomości.

Należy także dodać, że podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z dnia 8 listopada 2011 r., II FSK 764/10 i II FSK 765/10, w odniesieniu do przenośnego pawilonu handlowego nietrwale związanego z gruntem, który zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie stanowi budowli w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, ponieważ nie można go zakwalifikować do żadnej z kategorii obiektów wyszczególnionych w tym przepisie.

Natomiast przyjęte w zaskarżonej interpretacji stanowisko organu podatkowego, że dla potrzeb opodatkowania podatkiem od nieruchomości wystarczające jest ustalenie, że jest to obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury – jak wykazano powyżej – stanowi wykładnię rozszerzającą art. 3 pkt 3 w zw. z art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego, niedopuszczalną na gruncie prawa podatkowego.

powrót Podatek od nieruchomości Hala namiotowa w działalności gospodarczej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________