ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Odliczanie i zwrot kwot wydatkowych na zakup kas rejestrujących

wtorek, 05 lutego 2013 11:15

Odliczanie i zwrot kwot wydatkowych na zakup kas rejestrujących

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Minister Finansów ogłosił tekst jednolity rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowych na zakup kas rejestrujących.

Znajdziesz go w Dz.U. z 2013 r., pod poz. 163.

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez VAT), nie więcej jednak niż 700 zł (art. 111 ust. 4 ustawy o VAT).

Szczegółowe zasady odliczania kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących określono w §3 ww. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Odliczenie ulgi na zakup kasy rejestrującej może być dokonane w rozliczeniu podatku VAT za okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał), w którym podatnik rozpoczął ewidencjonowanie, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym (moment, w którym odliczenie można rozpocząć, nie określono momentu końcowego na dokonanie takiego odliczenia).

Aby skorzystać z ulgi, musi spełniać warunki określone w §2 rozporządzenia, tzn. podatnik musi:

  1. złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które zamierza stosować do tego ewidencjonowania,
  2. rozpocząć ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym terminie, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać,
  3. posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Zarówno podatnicy VAT czynni, jaki i podatnicy zwolnienie z podatku VAT mają obowiązek stosować kasy fiskalne, zatem i jedni i drudzy mają prawo skorzystać z ulgi na ich zakup. Podatnicy VAT czynni kwotę ulgi na zakup kasy rejestrującej rozliczają w deklaracji VAT.

Sposób dokonywania odliczenia ulgi uzależniony jest od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym podatek należny jest wyższy od podatku naliczonego (tj. występuje kwota podatku do zapłaty), czy też podatek należny jest równy lub niższy od podatku naliczonego. Odliczenie ulgi za kasę może być dokonane maksymalnie do wysokości podatku należnego.

Gdy podatnik wykazuje nadwyżkę VAT należnego nad naliczonym, kwotę ulgi na zakup kasy wykazuje w deklaracji VAT w poz. 56 (maksymalnie do wysokości tej nadwyżki).

Gdy podatnik wykazuje nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym, kwotę ulgi na zakup kasy wykazuje w deklaracji VAT w poz. 59. U podatników rozliczających VAT miesięcznie kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości 25% kwoty przysługującego odliczenia, nie więcej niż 175 zł. U podatników rozliczających VAT kwartalnie, kwota zwrotu nie może przekroczyć 50%, nie więcej niż 350 zł. Dotyczy to deklaracji VAT-7 i VAT-7K.

Podatnicy, którzy składają deklaracje VAT-7D (podatnicy niemający statusu małego podatnika, którzy rozliczają VAT kwartalnie), ulgę na zakup kasy wykazują odpowiednio w poz. 56 lub 65 tej deklaracji.

Podatnicy zwolnieni podmiotowo z VAT (zwolnienie ze względu na wysokość sprzedaży poniżej 150.000 zł) oraz podatnicy wykonujący tylko czynności zwolnione z VAT otrzymują zwrot części kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Podatnicy, którzy w danym okresie rozliczeniowym wykazują podatek należny większy od podatku naliczonego, mogą dokonać odliczenia z tytułu nabycia kas rejestrujących, w kwocie niższej lub równej wartości różnicy między podatkiem należnym a naliczonym (§3 ust. 2 ww. rozporządzenia).
Zatem podatnik będzie mógł już w pierwszym okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale) skorzystać z odliczenia w pełnej przysługującej mu wysokości. Jeżeli natomiast zobowiązanie podatkowe będzie niższe od kwoty ulgi, prawo do odliczenia przenoszone będzie na następne okresy rozliczeniowe.

Podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych, którzy są na ryczałcie, o których mowa w art. 114 ustawy o VAT, nie mogą odliczyć za dany okres rozliczeniowy kwoty wyższej niż ta, która podlega wpłacie do urzędu skarbowego.

powrót VAT Odliczanie i zwrot kwot wydatkowych na zakup kas rejestrujących

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________