ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych

wtorek, 05 lutego 2013 11:35

Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Jest tekst jednolity rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych.

Znajdziesz go w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych w Dz.U. z 2013 r. poz. 166.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych określa szczegółowo zasady ustalania norm ubytków oraz norm zużycia.

Rozporządzenie reguluje takie kwestie, jak:

  • wysokość maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych;
  • szczegółowy zakres i sposób ustalania norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych lub dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych;
  • sposób rozliczania ubytków wyrobów akcyzowych, w szczególności w przypadkach rozpoczęcia czynności, w trakcie których może dojść do powstania ubytków wyrobów akcyzowych lub zmiany warunków technicznych i technologicznych przy dokonywaniu tych czynności, do czasu ustalenia w tych przypadkach przez właściwego naczelnika urzędu celnego norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych.

Oprócz wskazania zasad określania oraz maksymalnych norm ubytków dla poszczególnych rodzajów wyrobów akcyzowych wskazuje również podstawy ustalania normy ubytków przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

Podstawą ustalenia przez naczelnika urzędu celnego wysokości norm ubytków lub norm zużycia jest:

  • wysokość rzeczywistych ubytków lub rzeczywistego zużycia w ostatnim okresie obrachunkowym,
  • badanie rzeczywistych ubytków lub rzeczywistego zużycia,
  • ocena zaawansowania technologicznego stosowanych urządzeń i technologii.

Naczelnik urzędu celnego jest również zobowiązany do badania wysokości ubytków w przypadkach przekazania do eksploatacji nowego (lub po remoncie) działu produkcyjnego, wprowadzenia zmian technicznych lub technologicznych, które mogą mieć wpływ na wysokość ubytków lub rozpoczęcia produkcji nowego wyrobu.

Gdy badania te wykażą, że ustalone normy są zbyt wysokie lub zbyt niskie w stosunku do stosowanej technologii, naczelnik urzędu celnego zobowiązany jest wydać nową decyzję w sprawie ustalenia dopuszczalnych norm ubytków.

powrót Akcyza Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________