ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Rachunkowość Sposób zawiadomienia o wyborze roku podatkowego

czwartek, 07 lutego 2013 16:16

Sposób zawiadomienia o wyborze roku podatkowego

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, jak prawidłowo zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o wyborze roku podatkowego.

Spółka utworzona na mocy umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego dnia 7 grudnia 2010 r. wskazała, iż rok obrotowy i podatkowy spółki trwa od dnia 1 grudnia do dnia 30 listopada, z tym, że pierwszy rok obrotowy i podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności przez spółkę do dnia 30 listopada 2011 r.

Rejestracja spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) nastąpiła na mocy postanowienia sądu rejonowego z dnia 20 grudnia 2010 r. Wraz ze stosownym wnioskiem o wpis do KRS, spółka złożyła także we właściwym sądzie rejestrowym m.in. wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenie indentyfikacyjne (NIP-2), a także w formie załącznika do powyższych dokumentów m.in. odpis umowy Spółki.

Zgodnie z art. 19b ust. 1a i 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.) sąd rejestrowy przesłał do urzędu skarbowego właściwego dla spółki zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2 wraz z odpisem umowy spółki w ustawowym terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu Spółki w KRS.

Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, w formie złożenia w urzędzie skarbowym za pośrednictwem KRS umowy spółki określającej przyjęte przez spółkę ramy czasowe roku obrotowego i podatkowego, jest równoznaczne z zawiadomieniem, którego wymaga art. 8 ust. 1 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rokiem podatkowym, co do zasady, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W takim przypadku rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Stosownie natomiast do art. 8 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie były dotychczas podatnikami w rozumieniu tej ustawy (np. nowo utworzone spółki kapitałowe), dokonują zawiadomienia o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

W przypadku składania do KRS wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców, dokonuje tego - w przypadku zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka z o.o. w organizacji. Jak wynika bowiem z uregulowań Kodeksu spółek handlowych, z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.

Jednocześnie ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych określa, iż ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym m.in. dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji.

A zatem stosowny wniosek o wpis do KRS wraz z innymi dokumentami, w tym zawierającymi informację o wybranym roku obrotowym (podatkowym) składany jest przez podmiot (jednostkę organizacyjną), który nie był dotychczas podatnikiem.

Jak wynika z art. 19b ust. 1a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sąd rejestrowy przesyła z urzędu, m.in. zgłoszenie identyfikacyjne, o którym mowa w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu, do wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego wraz z odpisem postanowienia o wpisie i zaświadczeniem o dokonaniu wpisu.

Ponadto stosownie do art. 19b ust. 3 tej ustawy, sąd rejestrowy przesyła do urzędu skarbowego dodatkowy odpis umowy spółki, dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba, oraz inne dokumenty złożone przez przedsiębiorcę.

Z powyższą regulacją korespondują rozwiązania zawarte w art. 5a ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, stosownie do których podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w ramach wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców albo do ewidencji działalności gospodarczej składają zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne.

Sąd rejestrowy przekazujący do naczelnika urzędu skarbowego stosowne dokumenty działa w tym przypadku, jako instytucja quasi-pośrednicząca pomiędzy podatnikiem zakładającym działalność gospodarczą w formie spółki kapitałowej, a urzędem skarbowym. Podkreślenia wymaga przy tym fakt, iż wspomniane powyżej uregulowania mają na celu uproszczenie procedury rozpoczęcia działalności gospodarczej i związane są z wprowadzeniem instytucji tzw. "jednego okienka".

Jak wynika bowiem z uzasadnienia do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1204), celem zmian było m.in. uproszczenie i ułatwienie zakładanie działalności gospodarczej poprzez wprowadzenie tzw. "jednego okienka".

Przedsiębiorca miał składać jeden wniosek o wpis do poszczególnych rejestrów (gmina (KRS), urząd skarbowy, urząd statystyczny, ZUS), w jednym miejscu. Proponowane rozwiązania zmierzały do poprawy warunków wykonywania działalności gospodarczej przez tworzenie dalszych ułatwień dla przedsiębiorców, a także miały na celu skuteczniejszą ochronę ich interesów w kontaktach z organami administracji publicznej.

Ich wprowadzenie miało przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz zmniejszenia obciążeń administracyjnych przedsiębiorców.

Mając zatem na uwadze cel jaki przyświecał wprowadzanym zmianom, oraz uwzględniając obowiązujące w tym zakresie przepisy, wymaganie od podatnika, aby odrębnie składał w urzędzie skarbowym umowę spółki tytułem zawiadomienia o wyborze roku podatkowego innego, niż kalendarzowy stanowiłoby nieuzasadniony przejaw nadmiernego formalizmu stojący w ewidentnej sprzeczności, nie tylko z ratio legis powyższych regulacji, ale także z obowiązującymi przepisami prawa.

Tym samym złożenie do Krajowego Rejestru Sądowego, wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców, wraz ze zgłoszeniem identyfikacyjnym oraz umową spółki, w której znajduje się informacja o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, które to dokumenty są następnie przekazywane do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, należy uznać za prawidłowe złożenie zawiadomienia o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy.

Powyższe oznacza, że pierwszy rok podatkowy Spółki trwać będzie do 30 listopada 2011 r. A zatem, stosownie do postanowień art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 226, poz. 1478 z późn. zm.), spółka ma obowiązek stosować do końca tego pierwszego roku podatkowego przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., z tym że:

  1. art. 19a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 kwietnia 2011 r. stosuje się do tego dnia;
  2. art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu nadanym powyżej wskazaną ustawą z dnia 25 listopada 2010 r., stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.
powrót Rachunkowość Sposób zawiadomienia o wyborze roku podatkowego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________