ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Przeliczanie urlopów wypoczynkowych niepełnosprawnych pracowników

piątek, 15 lutego 2013 13:29

Przeliczanie urlopów wypoczynkowych niepełnosprawnych pracowników

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Pracownikowi z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Problematykę uprawnień urlopowych pracowników z odpowiednim stopniem niepełnosprawności reguluje ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

Urlop dodatkowy nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów (chyba że jest on niższy niż 10 dni roboczych, wówczas zamiast niego przysługuje urlop z tytułu niepełnosprawności).

Od 1 czerwca 2011 r. pracownik legitymujący się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności nabywa prawo do pierwszego dodatkowego urlopu po przepracowaniu roku po dniu zaliczenia go do ww. stopnia niepełnosprawności, z tym że nie wcześniej niż od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego tę niepełnosprawność (wliczenia do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych na podstawie art. 2a ustawy o rehabilitacji).

Posiadanie uprawnień do dodatkowego urlopu wypoczynkowego przez osobę niepełnosprawną zwiększa wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikom na podstawie art. 154 Kodeksu pracy, z 20 dni do 30 dni albo z 26 dni do 36 dni.

Zgodnie z art. 66 ustawy o rehabilitacji, w sprawach w niej nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks pracy. W tej sytuacji do urlopów dodatkowych stosuje się kodeksowe przepisy prawa urlopowego. Urlopu udziela się na dni (które są dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy) w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu (art. 1542 §1 Kodeksu pracy).

W tym celu przysługującą pracownikowi liczbę dni urlopu (20 albo 26) mnoży się, co do zasady, przez 8. Wynika to z §2, który stanowi, że przy udzielaniu urlopu zgodnie z §1 jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. Obecnie norma ta wynosi 8 godzin, wobec powyższego - zdaniem udzielającego odpowiedzi - należy przeliczyć urlop niepełnosprawnego według normy 8 godzin.

powrót ZUS i Prawo pracy Przeliczanie urlopów wypoczynkowych niepełnosprawnych pracowników

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________