ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Menedżer i zleceniobiorca mają przychód jeśli używają narzędzi zleceniodawcy

środa, 27 lutego 2013 15:21

Menedżer i zleceniobiorca mają przychód jeśli używają narzędzi zleceniodawcy

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W dniu 6 grudnia 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał kontrowersyjny wyrok, zgodnie z którym przychodem osób zatrudnionych na podstawie kontraktów menedżerskich są wszelkie świadczenia otrzymane w celu wykonania usługi.

Skład orzekający NSA uznał, że skoro przychodem są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika pieniądze oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń to koszty, jakie spółka ponosi w związku z eksploatacją środków majątkowych udostępnionych zleceniobiorcom stanowią dla nich przychody podlegające opodatkowaniu.

Sąd nie podzielił też stanowiska spółki, że udostępnienie przez nią składników majątkowych, w celu wykonania usługi na jej rzecz nie spowodowało w jakimkolwiek sensie do wzbogacenia menedżerów, a tym samym nie stanowiło dla nich przychodu (II FSK 709/11).

Niezależnie od formy wykonywania działalności, przychody osób wynikające z zawartych umów o zarządzanie są traktowane jako przychody pochodzące z działalności wykonywanej osobiście (zob. również wyrok NSA z dnia 29 grudnia 2009 r., II FSK 1145/08). Zagadnienie prawnopodatkowej kwalifikacji umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, było przedmiotem licznych kontrowersji.

W sprawie ustalono, że spółka poniosła na rzecz zleceniobiorców (menedżerów) dodatkowe świadczenia (wydatki), na które składały się: wydatki z tytułu używania telefonów, komputerów oraz wydatki związane z eksploatacją i użytkowaniem samochodów będących własnością spółki.

W spółce obowiązywały umowy cywilnoprawne o zarządzanie przedsiębiorstwem zawarte z osiemnastoma osobami. Za świadczone usługi ustalono dla każdego zleceniobiorcy miesięczne wynagrodzenie pieniężne płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez spółkę faktur zleceniobiorcy.

Treść umów stanowiła, że spółka zobowiązała się zapewnić zleceniobiorcom środki techniczne niezbędne do wykonania umowy, w szczególności: telefon komórkowy, samochód służbowy, komputer. Inne koszty związane z wykonywaniem umów, m.in. koszty przejazdów, usług hotelowych, organizacji spotkań, obciążały bezpośrednio zleceniodawcę.

Jednakże w przypadku poniesienia tych kosztów przez zleceniobiorców, przysługiwało im prawo refakturowania tych kosztów na spółkę, jeżeli ich poniesienie było uzasadnione. W umowach zawarto także postanowienia, że w przypadku korzystania przez zleceniobiorcę ze składników majątku zleceniodawcy do celów innych niż określone w umowie, zleceniobiorca zapłaci zleceniodawcy czynsz w wysokości ustalonej pomiędzy stronami, z uwzględnieniem stopnia korzystania przez zleceniobiorcę ze składników majątku zleceniodawcy do innych celów.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej wydatki te organ pierwszej instancji prawidłowo uznał za elementy dodatkowego wynagrodzenia zleceniobiorców jako odpowiadające wykonywanej przez nich pracy. Stanowiły one dla zleceniobiorców przychody w rozumieniu art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Konsekwencją powyższego było z kolei określenie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z art. 42 ust. 1 ww. ustawy, czego spółka nie zrobiła.

powrót Podatki dochodowe Menedżer i zleceniobiorca mają przychód jeśli używają narzędzi zleceniodawcy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________