ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Zasady stosowania ulgi internetowej od 1 stycznia 2013

środa, 27 lutego 2013 15:54

Zasady stosowania ulgi internetowej od 1 stycznia 2013

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W dniu 24 października 2012 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278). Na podstawie tej nowelizacji od dnia 1 stycznia 2013 r. nastąpiła zmiana zasad stosowania ulgi internetowej.

Nowa ustawa ograniczyła uwzględnianie tego odliczenia jedynie do podatników wcześniej niekorzystających z tej preferencji podatkowej i umożliwiła odliczanie wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet wyłącznie przez okres dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych.

Podatnik, który w zeznaniu podatkowym składanym za 2012 r. po raz pierwszy skorzystał z odliczenia wydatków na Internet, zachowa także prawo do odliczenia tych wydatków za 2013 r.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zawarty w druku sejmowym nr 591), w wyniku której została uchwalona powołana na wstępie ustawa, proponował likwidację tego odliczenia. Opisany kształt ulgi internetowej wynika natomiast z poprawki przyjętej w trakcie prac parlamentarnych.

Ulga na Internet została wprowadzona ustawą z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 263, poz. 2619).

Wprowadzenie przedmiotowego odliczenia miało zrekompensować podatnikom wzrost cen za usługi internetowe spowodowane podwyższeniem stawki podatku VAT z 7% do 22% na usługi dostępu do sieci Internet dla wszystkich odbiorców indywidualnych, do czego Polska została zobowiązana przez Komisję Europejską.

U podstaw likwidacji ulgi internetowej leży malejące społeczne znaczenie tej ulgi w związku z dynamicznym rozwojem rynku usług internetowych i powszechnością korzystania z Internetu. Ponadto za likwidacją ww. odliczenia przemawia relatywny spadek cen usług internetowych w ostatnich latach ze względu na rosnącą konkurencję na rynku dostawców mediów elektronicznych.

W okresie 2005-2011 ceny dostępu do Internetu spadły o 70% (w 2005 r. cena dostępu do Internetu za łącze o prędkości 1 Mb/s - 140 zł, w grudniu 2010 r. - 44 zł, a rok później 39 zł - przy umowach 24-miesięcznych).

Jak wynika z badań Głównego Urzędu Statystycznego "Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych 2007-2011" oraz z raportu przygotowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji "Społeczeństwo informacyjne w liczbach" od lat najważniejszą przyczyną braku dostępu do Internetu w domu jest brak potrzeby korzystania z sieci, deklarowany w 2010 r. przez 2,4 mln (19%) gospodarstw domowych, co stanowi 53% gospodarstw bez dostępu do Internetu.

Ponadto autorzy raportu wskazują, iż w 2011 r. w Polsce było ponad 6,2 mln stałych łączy szerokopasmowych oraz niecałe 3,5 mln bezprzewodowych łączy szerokopasmowych. Około 2/3 gospodarstw domowych posiadało komputer i dostęp do Internetu, z czego ponad 80% dostęp szerokopasmowy. Liczba szerokopasmowych łączy bezprzewodowych w Polsce w przeliczeniu na 100 mieszkańców stale rośnie. Ponadto badania GUS wskazują, iż zwiększenie liczby gospodarstw domowych przyłączających się do sieci Internet na obszarach wiejskich postępuje szybciej niż w przypadku miast.

Wśród tych gospodarstw znajdują się przede wszystkim gospodarstwa rolnicze, a rolnicy nie są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych i nie mogą korzystać z ulgi na Internet. W konsekwencji omawiane odliczenie nie determinuje potrzeby posiadania dostępu do sieci Internet, a tym samym nie ma znaczącego wpływu na rozwój dostępu do Internetu.

Likwidacja ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet miała wpłynąć na zwiększenie dochodów sektora finansów publicznych o ok. 424 mln zł (kwota ta zawarta była w uzasadnieniu rządowej inicjatywy legislacyjnej). Natomiast utrzymanie ulgi internetowej w opisanym zakresie spowoduje, iż skutek ten będzie niższy i może kształtować się na poziomie 287 mln zł.

Wyjaśniło Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 24 stycznia 2013 r. (SPS-023-12780/12).

powrót Podatki dochodowe Zasady stosowania ulgi internetowej od 1 stycznia 2013

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________