ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Nie ma znaczenia co konkretnie pracownik zje lub wypije

czwartek, 14 marca 2013 11:03

Nie ma znaczenia co konkretnie pracownik zje lub wypije

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Pracownik, który przyjdzie na imprezę integracyjną organizowaną przez pracodawcę, musi zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest to dla niego przychód z nieodpłatnego świadczenia otrzymanego od zakładu pracy. Nie jest przy tym istotne, co konkretnie i w jakiej ilości pracownik na takiej imprezie zje czy wypije. Tak orzekł w wyroku z dnia 12 marca 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (II FSK 1428/11).

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jako przychody, przepis ten wymienia: wypłaty pieniężne, świadczenia w naturze, inne nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne.

Z drugiej strony należy odnotować stanowisko prezentowane przez sądy administracyjne z którego jednoznacznie wynika, że przychodem pracownika z tytułu nieodpłatnych świadczeń mogą być jedynie świadczenia otrzymane, których wartość bezspornie możliwa jest do ustalenia zgodnie z treścią przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaprezentowane zostało ono m.in. w wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2010 r. I Sz/862/09, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2010 r. III SA/Wa 2039/09, czy też Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2009 r. I SA/Wr 1326/08.

Poglądy wojewódzkich sądów administracyjnych są także podzielane przez NSA. W wyroku z dnia 11 stycznia 2011 r. II FSK 1531/09 NSA podkreślił, iż:

"warunkiem uznania za przychód z nieodpłatnego świadczenia jest faktyczne jego otrzymanie. Z art. 11 ust. 1 ustawy wynika, że przychodami (...) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Wyraźnie więc w powołanym przepisie ustawodawca wyróżnia dwa sposoby zaistnienia przychodu:

  • otrzymanie i
  • postawienie go do dyspozycji podatnika.

W przypadku nieodpłatnych świadczeń muszą być one faktycznie otrzymane, w przeciwieństwie do pieniędzy i wartości pieniężnych, które mogą być nie tylko otrzymane, ale również postawione do dyspozycji. Skoro ustawodawca te pojęcia rozróżnia, to nie można zwrotom "otrzymywać" i "postawić do dyspozycji" nadawać tych samych znaczeń.".

Jednocześnie ustawodawca zastrzegł, że wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2a ustawy. Jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione wartość tę ustala się według cen zakupu (pkt 2). Dla przypisania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń konieczne jest zatem ustalenie wysokości tego przychodu.

powrót Podatki dochodowe Nie ma znaczenia co konkretnie pracownik zje lub wypije

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________