ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Można odliczyć podatek naliczony z faktur VAT otrzymanych e-mailem

wtorek, 19 marca 2013 19:53

Można odliczyć podatek naliczony z faktur VAT otrzymanych e-mailem

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Faktura wysłana e-mailem może stanowić podstawę odliczenia VAT. Tak uznał w interpretacji indywidualnej z 1 marca 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (ITPP3/443-282/12/MD).

Można odliczyć podatek naliczony na podstawie faktur VAT otrzymanych e-mailem po ich wydrukowaniu, jeżeli nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych i nie występują okoliczności skutkujące brakiem prawa do odliczenia.

Organ podatkowy uznał, że brak jest materialnoprawnych przeszkód, aby podatnik drukował, a następnie archiwizował w wersji tradycyjnej (papierowej) faktury przesłane w formie elektronicznej. Za takie należy bowiem uznać faktury przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie PDF.

W takim przypadku - w celach dowodowych - wskazane byłoby (choć nie obligują do tego przepisy dotyczące przechowywania faktur przesłanych w formie elektronicznej), aby dodatkowo zarchiwizować także wiadomość elektroniczną (e-mail), a nie wyłącznie załącznik do niej.

Otrzymywanie faktur w formacie PDF stanowiących załącznik do e-maila (również po ich wydrukowaniu) jest równoważne w skutkach podatkowych z otrzymaniem faktury w formie papierowej, o ile zostanie zapewniona autentyczność pochodzenia i integralność treści tego rodzaju faktur, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

Ustawodawca nie skorzystał, mimo takiej możliwości z opcji zawartej w art. 247 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, tj. ustanowienia wymogu przechowywania faktur w oryginalnej postaci, w jakiej zostały przesłane lub udostępnione.

Na gruncie przepisów unijnych na każdym podatniku ciążą szczególne obowiązki dotyczące przechowywania wszystkich faktur. W myśl art. 244 Dyrektywy, każdy podatnik zapewnia przechowywanie kopii faktur wystawionych osobiście albo przez nabywcę lub usługobiorcę, lub też w jego imieniu i na jego rzecz przez osobę trzecią, a także wszystkich faktur, które otrzymał.

Państwa członkowskie mogą również wymagać, by podatnicy mający siedzibę na ich terytorium przechowywali na tym terytorium faktury wystawione osobiście albo przez nabywcę lub usługobiorcę, lub faktury wystawione w imieniu i na rzecz tych podatników przez osoby trzecie, a także wszystkie faktury, które otrzymali, w przypadku gdy faktury nie są przechowywane za pomocą środków elektronicznych gwarantujących pełny dostęp on-line do tych danych (art. 245 ust. 2 zd. drugie Dyrektywy).

powrót VAT Można odliczyć podatek naliczony z faktur VAT otrzymanych e-mailem

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________