ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Polowanie

środa, 20 marca 2013 21:16

Polowanie

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Działalność polegającą na organizowaniu polowań w obwodzie łowieckim polega na organizacji polowania i zapewnieniu myśliwemu pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) oraz umożliwieniu dokonania odstrzału zwierzyny zgodnie z przepisami Prawa Łowieckiego. Sprawdź stawkę VAT na sprzedaż trofeów myśliwskich pochodzących z polowania.

Po dokonanym odstrzale tusze zwierząt łownych w skórach, przeznaczone do dalszego przerobu spożywczego, zgrupowane pod symbolem 10.11.39.0 PKWiU są odstawiane do punktu skupu zwierzyny, natomiast trofea myśliwskie (poroża, grandle, rapcie, racice, szable, czaszki) zgrupowane pod symbolem 10.11.60.0 PKWiU zostają odsprzedane myśliwemu lub biuru polowań.

Pod poz. 24 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, zawierającego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku 7% (a w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. stawką 8% VAT), wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.1 tj. Mięso i wyroby z mięsa, zakonserwowane, z wyłączeniem :

 • tłuszczów technicznych,
 • produktów ubocznych garbarń,
 • skór i skórek, niejadalnych,
 • piór, puchu, pierza i skórek ptaków.

Stosownie do art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.


Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi.

Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

W pkt 1 objaśnień do ww. załącznika wskazano, iż wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Z kolei zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 41 ust. 2a ustawy o VAT dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ww. ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Pod poz. 17 załącznika nr 10 do ustawy, zawierającego wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku 5%, także wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.1 tj. Mięso i wyroby z mięsa, zakonserwowane, z wyłączeniem :

 • tłuszczów technicznych,
 • produktów ubocznych garbarń,
 • skór i skórek, niejadalnych,
 • piór, puchu, pierza i skórek ptaków.

W pkt 2 objaśnień do ww. załącznika wskazano, iż wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawką 0%.

Mając zatem na uwadze powołane przepisy prawa produkty sprzedawane, takie jak: poroża, grandle, rapcie, racice, szable, czaszki, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 10.11.60.0 jako „Odpady zwierzęce surowe, niejadalne”, mieszczą się zarówno w poz. 24 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, jak i w poz. 17 załącznika nr 10 do ustawy o VAT.

Jednakże z objaśnień do załącznika nr 3 do ww. ustawy wynika, że wykaz towarów i usług opodatkowanych w 2011 r. stawką 8%, nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Oznacza to, że jeżeli dany towar (lub usługa) jest wymieniony w załączniku nr 3 jako opodatkowany stawką 8%, a jednocześnie został wymieniony w art. 43 ust. 1 ww. ustawy jako zwolniony od podatku lub w załączniku nr 10, jako objęty opodatkowaniem stawką 5% - stosowanie stawki podatku z załącznika nr 3 (stawka 8%) do ustawy jest wyłączone na rzecz zwolnienia od podatku lub opodatkowania stawką 5%.

Wobec powyższego, sprzedaż trofeów myśliwskich sklasyfikowanych pod symbolem 10.11.60.0 „Odpady zwierzęce surowe, niejadalne” podlega opodatkowaniu preferencyjną 5% stawką VAT, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 17 załącznika nr 10 do ustawy o VAT.

powrót VAT Polowanie

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________