ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Kwot z likwidacji książeczki mieszkaniowej nie podajesz w PIT

piątek, 22 marca 2013 12:33

Kwot z likwidacji książeczki mieszkaniowej nie podajesz w PIT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Likwidacja otrzymanej od książeczki mieszkaniowej nie spowoduje skutków w postaci uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych a tym samym brak jest konieczności wykazywania uzyskanych środków w zeznaniu rocznym. Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 8 marca 2013 r. (IPPB2/415-1060/12-4/AK).

Przychód z praw majątkowych to w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Przepisy ustawy podatkowej mimo, iż posługują się terminem „prawa majątkowe”, nie definiują tego pojęcia, a zawarty w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, katalog tych praw jest jedynie przykładowy, na co wskazuje użyte przez ustawodawcę sformułowanie „w szczególności”.

Oznacza to, że przychód powstały w związku z wszelkiego rodzaju prawami majątkowymi, które nie zostały wprost przyporządkowane do innych źródeł przychodów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, mieści się w kategorii przychodów wymienionych w art. 18 tej ustawy.

Zatem tą kategorią został objęty każdy przychód osiągnięty przez podatnika w związku z posiadaniem lub nabyciem przez niego praw o charakterze majątkowym. Dokonanie przez brata na podatnika cesji książeczki mieszkaniowej stanowi przysporzenie majątkowe.

Cesja książeczki mieszkaniowej z brata na podatnika, jeżeli nie została dokonana w formie darowizny stanowi przychód z praw majątkowych i podlega ona generalnie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednak uzyskany z tego tytułu przychód (przysporzenie majątkowe), na mocy art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zwolniony z opodatkowania.

Jeżeli podatnik po nabyciu praw do książeczki wystąpi o jej zlikwidowanie, to pozyskane w związku z likwidacją książeczki mieszkaniowej środki finansowe, jeżeli stanowią one premię gwarancyjną i odsetki od wkładów zgromadzonych na książeczce mieszkaniowej będą także korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 5 ww. ustawy.

powrót Podatki dochodowe Kwot z likwidacji książeczki mieszkaniowej nie podajesz w PIT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________