ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od nieruchomości Właściciel nieruchomości jako podatnik podatku od nieruchomości

poniedziałek, 25 marca 2013 16:28

Właściciel nieruchomości jako podatnik podatku od nieruchomości

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym nie jest zależny od tego czy podatnik ma możliwość władania nieruchomością czy też został tego pozbawiony.

Nawet jeśli część działki została zajęta na chodnik gminny, ekipa budowlana naruszyła punkty graniczne działki i wycięła żywopłot, rosnący modrzew oraz zniszczyła ogrodzenie, to pomimo tego organ podatkowy ma prawo opodatkować całość nieruchomości. Tak w wyroku z dnia 22 stycznia 2013 r. uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (I SA/Kr 1712/12).

Zgodnie z art. 21 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) podstawą planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki państwowej i gospodarki gruntami powinny być dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków.

Zatem podstawę wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowi zapis w ewidencji gruntów i budynków. Z przepisu tego wynika, że ewidencja gruntów i budynków jest urzędowym źródłem informacji faktycznych wykorzystywanych w postępowaniach administracyjnych, w tym i w postępowaniu podatkowym.

Od tej reguły nie zostały przewidziane żadne wyjątki, a zatem organy ustalające wysokość zobowiązań nie są uprawnione do przyjęcia innej podstawy wymiaru podatku niż dane wskazane w ewidencji gruntów (por. wyrok NSA z 11 kwietnia 1995 r. SA/Wr 1703/94).

Z powyższego wynika, że organ podatkowy ustalając wymiar podatku jest zobowiązany uwzględniać dane wynikające z tej ewidencji. Dopóki dane te nie zostaną zmienione w stosownym trybie, dopóty organ podatkowy będzie zobowiązany uwzględniać je przy ustalaniu wymiaru podatku.

To właśnie przeciwne zachowanie organu, a więc przyjęcie danych innych, niż wynikające z ewidencji gruntów i budynków, byłoby działaniem sprzecznym z prawem, gdyż naruszałoby wskazany wyżej przepis art. 21 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Pogląd o wiążącej mocy powyższego przepisu dla ustalenia wysokości podatku, ukształtowany jest zarówno w orzecznictwie sądów administracyjnych, jak i w literaturze przedmiotu (por. wyrok WSA z 27 stycznia 2010 r. I SA/Lu 684/09, z 21 stycznia 2010 r. III SA/Po363/09, z 13 stycznia 2010 r. II FSK 1243/08).

Co ważne, podatnik kwestionujący prawidłowość danych zawartych w ewidencji gruntów powinien wszcząć procedurę ich zmiany w organie prowadzącym ewidencję (§46 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków Dz.U. nr 38, poz. 454 z późn. zm.), bądź wykazać za pomocą innego dokumentu urzędowego istnienie odmiennego stanu faktycznego (por. wyrok WSA w Poznaniu z 22 grudnia 2010 r. III SA/Po 462/10).

Następnie, w przypadku uwzględnienia jego zastrzeżeń, na podstawie zmienionych danych z ewidencji może wnosić o wzruszenie ostatecznych decyzji ustalających wysokość zobowiązań podatkowych (por. postanowienie WSA we Wrocławiu z 30 maja 2011 r. I SA/Wr 111/11).

Dodatkowo należy podkreślić, że ewidencja gruntów i budynków, o której mowa w art. 21 ust. 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, nie może stanowić przedmiotu merytorycznej oceny sądów administracyjnych w sprawie podatkowej, w której do sądu pierwszej instancji nie zostały, bo nie mogły zostać zaskarżone odrębne od podatkowych akty lub czynności z zakresu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. (wyrok NSA z 11 maja 2011 r. II FSK 259/10).

Należy zaakcentować, że obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym nie jest zależny od tego czy podatnik ma możliwość władania nieruchomością czy też został tego pozbawiony. Dopóki zatem podatnikowi przysługuje prawo własności danej nieruchomości, dopóty ciąży na nim obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości (min. art. 2 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Jak wskazano wyżej istniejąca rozbieżność pomiędzy stanem faktycznym a zapisami w ewidencji gruntów i budynków powinna być skorygowana w odrębnym postępowaniu.

powrót Podatek od nieruchomości Właściciel nieruchomości jako podatnik podatku od nieruchomości

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________