ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Dostawa gazu do zbiorników, tak jak gazu ziemnego z sieci

poniedziałek, 25 marca 2013 17:04

Dostawa gazu do zbiorników, tak jak gazu ziemnego z sieci

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zdaniem Ministra Finansów, nie ma podstaw do różnicowania obowiązków podatkowych podmiotów dostarczających gaz w sposób tradycyjny i podmiotów dostarczających gaz za pośrednictwem zbiorników do gazu. Model sprzedaży licznikowej ma zapewnić odbiorcom zaopatrzenie w gaz na zasadach analogicznych, jak następuje to w przypadku tradycyjnej sieci gazu ziemnego.

Dostawa gazu następuje w sposób ciągły w zależności od potrzeb klienta i nie jest możliwe precyzyjne określenie momentu wydania gazu ze zbiornika. W ocenie Ministra Finansów, do zastosowania przepisu art. 12 ust. 3c w związku z ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie jest konieczne aby gaz był dostarczany za pomocą sieci przewodowej łączącej bezpośrednio sprzedającego z klientami.

Przepis ten ma zastosowanie również wówczas, gdy obrót gazem grzewczym przebiega w ten sposób, że najpierw gaz jest przemieszczany przez podatnika do będących jego własnością zbiorników, które z obiektami klienta są połączone przewodami i dopiero w miarę zużycia gazu przez klienta, jest on sprzedawany odbiorcy, a ostateczne rozliczenie pomiędzy dostawcą a odbiorcą następuje po dokonaniu odczytu licznika.

Należy bowiem odróżnić sytuację, kiedy sprzedaż gazu następuje poprzez sprzedaż zbiornika napełnionego gazem, albo poprzez napełnienie gazem zbiornika stanowiącego własność klienta od sytuacji, w której zbiorniki cały czas pozostają własnością spółki.

W tej ostatniej sytuacji w momencie "nalewu" gazu do zbiornika, pozostaje on własnością spółki. Klient nie może dysponować gazem znajdującym się w zbiornikach w sposób dowolny, w szczególności, nie jest uprawniony do odsprzedaży tego gazu, ani do jakiegokolwiek innego zadysponowania tym gazem niż poprzez jego zużycie do celów grzewczych.

Takie stanowisko prezentuje również Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 20 stycznia 2012 r. I FSK 621/11 oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 4 kwietnia 2012 r. I SA/Gd 241/12, w zakresie podatku VAT.

W wyżej wymienionych orzeczeniach stwierdzono, że obowiązek podatkowy z tytułu dokonywanych dostaw gazu powstaje z chwilą upływu terminu płatności. Prawidłowe jest zatem stanowisko kwalifikujące dostawę gazu grzewczego i autogazu jako gazu przewodowego na podstawie art. 12 ust. 3c w związku z ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na podstawie art. 12 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Przepis ten ma zastosowanie w przypadku usług o charakterze ciągłym, gdy strony uzgodnią, że regulowanie ich wzajemnych należności i zobowiązań będzie obejmować kolejne wyodrębnione umownie okresy świadczenia tych usług w czasie trwania umowy. Zatem w odniesieniu do usług rozliczanych okresowo (w okresach rozliczeniowych), co powinno wynikać z ustaleń między stronami, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze.

Przepis ust. 3c stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu przewodowego (art. 12 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Powiązane artykuły (wg słów kluczowych)

powrót Podatki dochodowe Dostawa gazu do zbiorników, tak jak gazu ziemnego z sieci

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________