ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Sprzedaż lokali a gospodarka mieszkaniowa

poniedziałek, 25 marca 2013 17:14

Sprzedaż lokali a gospodarka mieszkaniowa

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach dochód uzyskany ze sprzedaży lokali mieszkalnych nie może być objęty zwolnieniem. Dochód ten nie jest bowiem dochodem osiągniętym z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Jest tak dlatego, że podstawowym celem spółdzielni mieszkaniowych jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jej członków, nie zaś działalność polegająca na budowaniu lokali w celu ich sprzedaży osobom niebędącymi ich członkami. Tym samym zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odnosi się tylko do gospodarki zasobami mieszkaniowymi w zakresie podstawowej działalności spółdzielni mieszkaniowych.

W ocenie Ministra Finansów stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach jest nieprawidłowe. Dyrektor Izby stwierdził, że dochody uzyskane ze sprzedaży lokali (mieszkalnych i użytkowych) oraz garaży są dochodami uzyskanymi z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi i nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi (art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Przez "zasoby mieszkaniowe", o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rozumie się nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie. Do zasobów tych należą zatem, oprócz lokali mieszkalnych, także tego rodzaju pomieszczenia, jak np. garaże, strychy, klatki schodowe, pomieszczenia administracji osiedlowej oraz osiedlowe warsztaty konserwacyjno-remontowe.

Związane z tego rodzaju lokalami, pomieszczeniami, urządzeniami, przychody oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Przychodami tymi są zatem nie tylko czynsze (opłaty), ale także inne przychody związane z tymi zasobami.

Stanowisko takie prezentowane jest także w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 5 marca 2008 r., Nr DD6/8213/11/KWW/07/MB7/82, zawierającej wyjaśnienia dotyczące art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na zasoby mieszkaniowe składają się, co zostało powiedziane wyżej, zarówno lokale mieszkalne, jak i znajdujące się w budynku mieszkalnym tego rodzaju pomieszczenia, jak piwnice, sutereny, strychy, garaże, określane w ustawie o własności lokali jako tzw. pomieszczenia przynależne do lokali. Źródłem powstania dochodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego są zatem posiadane przez spółdzielnię mieszkaniową zasoby mieszkaniowe.

Z wyżej wymienionego przepisu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w którym określone zostało źródło pochodzenia dochodu podlegającego zwolnieniu, tj. gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nie wynika aby dyspozycją tego przepisu objęta była gospodarka sprowadzająca się tylko do zarządzania zasobami mieszkaniowymi.

Z definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo PWN) wynika, że pojęcie "gospodarki" nie ogranicza się tylko do zarządzania i dysponowania, ale obejmuje także całość mechanizmów i warunków działania podmiotów gospodarczych związanych z wytwarzaniem i podziałem dóbr i usług (por. wyrok WSA w Warszawie z 22 października 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 824/08).

Uwzględniając zakres tak rozumianego pojęcia "gospodarka" oraz pojęcia "zasoby mieszkaniowe", na które składają się, zgodnie z wyżej wymienionymi wyjaśnieniami zawartymi w interpretacji ogólnej, m.in. lokale mieszkalne, uzasadnione jest stwierdzenie, że przez gospodarkę zasobami mieszkaniowymi należy rozumieć całość podejmowanych działań mających na celu prawidłowe gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi, polegających zarówno na wytwarzaniu, dysponowaniu, jak i zarządzaniu tymi zasobami.

Dochód uzyskany zatem z całokształtu działalności prowadzonej w ramach gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a więc także ze sprzedaży przez spółdzielnie mieszkaniowe (członkom i innym osobom) składników tych zasobów, uprzednio przez nie wybudowanych (np. mieszkań), wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na utrzymanie pozostałych zasobów spółdzielni mieszkaniowych.

Właściwy jest pogląd Spółdzielni Mieszkaniowej, że dochód uzyskany ze sprzedaży lokali mieszkalnych jest dochodem uzyskanym z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Osiągnięty dochód z powyższego tytułu, jako uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem istniejących zasobów mieszkalnych Spółdzielni (np. na ich remont), podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych. Zwolnieniem tym objęty jest także dochód, z którego sfinansowane zostaną wydatki na zakup środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) służących tym celom, tj. utrzymaniu zasobów mieszkaniowych (art. 17 ust. 1 pkt 44 oraz ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Niewłaściwe tym samym jest stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nieuznające dochodu osiągniętego przez Spółdzielnię Mieszkaniową w wyniku sprzedaży lokali mieszkalnych za dochód uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

powrót Podatki dochodowe Sprzedaż lokali a gospodarka mieszkaniowa

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________