ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Jak stosować przepisy przejściowe w sprawie kas fiskalnych?

piątek, 29 marca 2013 11:04

Jak stosować przepisy przejściowe w sprawie kas fiskalnych?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Podatnicy, którzy przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku za pomocą kas fiskalnych przed wejściem w życie nowego rozporządzenia, w celu rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie rejestrującej stosują terminy określone w rozporządzeniu obowiązującym wcześniej.

W latach 2010-2012 zakres zwolnień od ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas wyznaczało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930). W latach 2013-2014 obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. nr 1382).

Ponadto podatnicy, którzy w 2012 r. rozpoczęli wykonywanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w celu określenia limitu za 2012 r. uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania w 2013 r., nie stosują do jego wyliczenia proporcji do okresu prowadzenia sprzedaży w 2012 r.

Podatników tych obowiązuje limit 20.000 zł (niezależnie od tego, w którym miesiącu roku 2012 podatnik rozpoczął wykonywanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych). Zatem aby w 2013 r. można było korzystać ze zwolnienia podmiotowego, sprzedaż z tego tytułu za 2012 r. nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł.

Dodatkowo podatnicy, którzy korzystali ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia z 2012 oraz nie będą mieli prawa do dalszego korzystania z tego zwolnienia na podstawie nowych regulacji są zobligowani do rozpoczęcia ewidencjonowania z dniem 1 marca 2013 r. (dotyczy to m.in. podatników, którzy w 2012 r. przekroczyli obrót 20.000 zł, a nie przekroczyli obrotu 40.000 zł na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych).


Przykładowo podatnik prowadzi szkołę nauki jazdy i przekroczył w 2012 r. obrót w wysokości  20.000 zł. (obrót w rozumieniu art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). Czy musi posiadać kasę  rejestrująca od dnia 1 stycznia 2013 r. czy od dnia 1 marca 2013 r.?

Rozporządzenie z 2012 wprowadza stosowany na ogólnych zasadach obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przez szkoły nauki jazdy (por. pozycję 29 załącznika do rozporządzenia). W praktyce oznacza to, że podatnicy prowadzący działalność w tym zakresie będą zobowiązani do stosowania kas w przypadku przekroczenia z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych kwoty 20.000 zł – dla podatników wykonujących przed 1 stycznia 2013 r. te czynności.

W myśl §7 ust. 3 rozporządzenia z 2012, w przypadku podatników, którzy nie przestali spełniać warunków do zwolnienia przed 1 stycznia 2013 r. oraz nie zostali zwolnieni z tego obowiązku na podstawie §2 i §3 ww. rozporządzenia, zwolnienie traci moc z dniem 1 marca 2013 r.

Jeśli podatnik rozpoczął ewidencjonowanie czynności wymienionych w:

  • poz. 33 załącznika, (tj. dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób),
  • poz. 34 załącznika (tj. świadczenie usług przy niewielkiej liczbie świadczonych usług i odbiorców),
  • poz. 39 załącznika (tj. dostawa produktów (rzeczy) - dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar), lub
  • poz. 40 załącznika (tj. usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta), nie stosuje się zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w §2 ust. 1 rozporządzenia z 2012, w zakresie czynności ewidencjonowanych.

W odniesieniu do pozostałych czynności wymienionych w załączniku, podatnik może skorzystać ze zwolnienia (por. §7 ust. 4 rozporządzenia z 2012).

Podatnik, który w latach wcześniejszych (tj. przed 1 stycznia 2012 r.) przestał spełniać warunki do korzystania ze zwolnienia z tytułu limitu obrotów (lub powstał u niego obowiązek ewidencjonowania) nie może korzystać z tego tytułu do zwolnienia (por. §7 ust. 5 rozporządzenia z 2012).

Podatnik, który przed 1 stycznia 2013 r. przestał spełniać warunki do zwolnień podmiotowo-przedmiotowych określonych w rozporządzeniu z 2010, nie może korzystać ze zwolnienia, podmiotowo-przedmiotowego przewidzianego rozporządzeniem z 2012 (por. §7 ust. 6 rozporządzenia z 2012).

powrót VAT Jak stosować przepisy przejściowe w sprawie kas fiskalnych?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________