ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Terminy wprowadzenia kas fiskalnych w 2013

piątek, 29 marca 2013 11:23

Terminy wprowadzenia kas fiskalnych w 2013

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Terminy wprowadzenia kas rejestrujących w 2013 r. reguluje nowe rozporządzenie Ministra Finansów wydane w 2012 r.

W latach 2010-2012 zakres zwolnień od ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas wyznaczało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930). W latach 2013-2014 obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. nr 1382).

W rozporządzeniu z 2012 utrzymano zasadę, że podatnik traci prawo do zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przestał spełniać warunki danego tytułu do zwolnienia.

Zasada ta dotyczy zatem podatników:

  1. kontynuujących prowadzoną w zeszłym roku działalność w ww. zakresie  i korzystających dotychczas ze zwolnienia podmiotowego, w związku  z przekroczeniem obrotu z tej działalności w wysokości 20.000 zł (§5 ust. 1 rozporządzenia z 2012),
  2. rozpoczynających w danym roku działalność w ww. zakresie i korzystających ze zwolnienia podmiotowego, w związku z przekroczeniem obrotu z tej działalności w wysokości 20.000 zł (liczonej w proporcji do okresu wykonywania czynności) (§5 ust. 2 rozporządzenia z 2012),
  3. kontynuujących prowadzoną w zeszłym roku działalność w ww. zakresie  i korzystających ze zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego, w związku z nieosiągnięciem w danym półroczu roku podatkowego wskaźnika procentowego udziału obrotów przekraczającego 80% (§5 ust. 3 i 4 rozporządzenia z 2012),
  4. rozpoczynających w pierwszym półroczu roku podatkowego działalność w ww.  zakresie i korzystających ze zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego, w związku z nieosiąganiem w okresie pierwszych sześciu miesięcy z wykonywania tych czynności wskaźnika udziału procentowego obrotów przekraczającego 80% (§5 ust. 5 rozporządzenia z 2012),
  5. rozpoczynających w drugim półroczu roku podatkowego działalność w ww. zakresie i korzystających ze zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego, w związku z nieosiąganiem do końca roku podatkowego wskaźnika udziału procentowego przekraczającego 80% (§5 ust. 6 rozporządzenia z 2012).

Jednocześnie zmodyfikowano (w stosunku do §3 ust. 3 rozporządzenia z 2010) regulację dotyczącą podatników, którzy na skutek utraty prawa do zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego musieliby zainstalować ponad 5.000 kas. Zgodnie ze zmianą skrócono, z 2 lat do 1 roku, okres zwolnienia dla podatników korzystających ze zwolnienia określonego w §3 pkt 3 rozporządzenia z 2012, przy jednoczesnym dopuszczeniu zasady ogólnej, wyrażonej w §6 rozporządzenia z 2012, dotyczącej stopniowego wprowadzania kas po upływie tego okresu.

Ponadto zgodnie z brzmieniem §5 ust. 7 rozporządzenia z 2012 podatnik traci prawo do zwolnienia z tytułu limitu obrotów w przypadku wykonania czynności podlegających obowiązkowi ewidencjonowania. Podatnicy, którzy rozpoczną wykonywanie lub wykonują czynności wyłączone w ogóle ze zwolnienia (wymienione w §4 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia z 2012) nie mogą zatem korzystać z tytułu do zwolnienia wynikającego z limitu obrotu (zwolnienia podmiotowego).

W stosunku do pozostałych czynności, innych niż wymienione w §4 ust. 1 rozporządzenia z 2012, podatnicy mogą korzystać z innych tytułów do zwolnienia (podmiotowo-przedmiotowych określonych w §3 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz przedmiotowych określonych w § 2 rozporządzenia z 2012), o ile spełniają odrębne warunki.

powrót VAT Terminy wprowadzenia kas fiskalnych w 2013

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________