ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Świadczenia dla członków rodziny pracownika

środa, 10 kwietnia 2013 21:25

Świadczenia dla członków rodziny pracownika

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, jak obliczyć przychód pracownika w przypadku organizacji np. imprezy choinkowej dla dzieci pracownika.

Przychód ze stosunku pracy to również świadczenia dla rodziny pracownika. Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń (art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Do przychodów ze stosunku pracy zaliczane są również wypłaty oraz świadczenia dotyczące rodziny pracownika, jeżeli podstawą ich uzyskania jest stosunek pracy lub stosunek pokrewny łączący pracownika z pracodawcą.

Wartość świadczenia, jaką pracodawca powinien doliczyć do przychodu danego pracownika, należy obliczyć, dzieląc łączną kwotę wydatków poniesionych przez pracodawcę na zorganizowanie imprezy przez liczbę zaproszonych uczestników (rodziców oraz dzieci), a następnie tak ustaloną wartość jednostkową przypisać osobom biorącym udział w tej imprezie. Przychód pracownika stanowić będzie iloczyn wartości jednostkowej świadczenia oraz liczby członków rodziny pracownika biorących udział w imprezie.

Przy obliczaniu przychodu należy uwzględnić zwolnienia z ustawy o PIT, przede wszystkim z art. 21 ust. 1 pkt 67, na mocy którego świadczenia z ZFŚS są zwolnione z podatku do wysokości 380 zł rocznie. Jeżeli łączna wartość świadczeń przekroczy kwotę 380 zł nadwyżkę ponad tę kwotę pracodawca zobowiązany jest doliczyć do przychodów pracownika ze stosunku pracy i od łącznych dochodów obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.

Tak w odpowiedzi na interpelację poselską 14833/13 wyjaśnił zasady ustalania przychodu w związku z udziałem dzieci pracowników w imprezach finansowanych z funduszu socjalnego Minister Finansów.

 

powrót Podatki dochodowe Świadczenia dla członków rodziny pracownika

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________