ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Straty w środkach trwałych a koszty uzyskania przychodu

czwartek, 11 kwietnia 2013 17:35

Straty w środkach trwałych a koszty uzyskania przychodu

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy można uznać za koszty uzyskania przychodów niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym, w przypadku gdy podatnik musiał zrezygnować z wykorzystywania tej inwestycji.

Problem ten wiele lat pozostawał nierozstrzygnięty z uwagi na rozbieżne orzecznictwo. Dotyczy sytuacji, gdy podatnik w związku z zakończeniem umowy najmu czy też dzierżawy musi bez wynagrodzenia pozostawić nakłady poczynione w dotychczas wynajmowanym lokalu lub nieruchomości.

Sporna była kwestia czy jest to strata w środku trwałym oraz czy jest to strata z likwidacji środka trwałego. W tej kwestii Naczelny Sąd Administracyjny odpowiedział na pytanie podatnika: czy strata odpowiadająca niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcy środek trwały w postaci wydatków poniesionych na dostosowanie zajmowanego na podstawie umowy najmu lokalu do prowadzonej działalności może zostać zaliczona przez spółkę do kosztów uzyskania przychodów

Zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2012 r. (II FPS 2/12), strata odpowiadająca niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym, niespełniająca przesłanek z art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.), może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli jej powstanie wynika z działań podatnika podjętych dla realizacji celu określonego w art. 15 ust. 1 tej ustawy.

Z wyroku tego wynika że podatnik ma możliwość rozliczania w kosztach uzyskania przychodów niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym w przypadku zakończenia wykorzystywania tego środka trwałego.

Uznanie, że podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów stratę z powodu likwidacji nie w pełni zamortyzowanych środków trwałych (inwestycji w obcych środkach trwałych) w wysokości niepokrytej dokonanymi odpisami amortyzacyjnymi, założenia te w pełni uwzględnia. Zasadą przyjętą przez polskiego ustawodawcę w podatkach dochodowych jest bowiem opodatkowanie dochodu będącego, co do zasady, nadwyżką przychodów nad kosztami ich uzyskania (art. 7 ust. 1 i 2 ww.ustawy i art. 9 ust. 1 i 2 tej ustawy).

Wydatki na nabycie bądź wytworzenie środków trwałych nie stanowią - z woli ustawodawcy - kosztu uzyskania przychodu w momencie jego poniesienia (art. 16 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy i art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Kosztem w tym przypadku są odpisy amortyzacyjne, dokonywane w okresie dłuższym niż rok podatkowy (art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 22 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Uzasadnieniem dla takiego rozliczania wydatku jest konieczność zachowania proporcjonalności między przychodami a wydatkami, a także dłuższy okres użytkowania środków trwałych i osiągania w związku z tym kosztem przychodów w okresie przekraczającym rok podatkowy, w którym je nabyto.

Narzucony przez ustawodawcę przy obliczaniu podstawy opodatkowania sposób rozliczenia kosztu z tytułu nabycia środka trwałego bez uwzględnienia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całych kosztów związanych z jego nabyciem w sytuacji, gdy środek ten z racjonalnie i ekonomicznie uzasadnionych względów utracił swoją przydatność dla podatnika, skutkowałby nałożeniem na niego nieadekwatnych obciążeń podatkowych, nieuwzględniających konstrukcji tego podatku.

powrót Podatki dochodowe Straty w środkach trwałych a koszty uzyskania przychodu

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________