ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od nieruchomości Myjnia. Jak zakwalifikować dla podatku od nieruchomości?

piątek, 26 kwietnia 2013 10:09

Myjnia. Jak zakwalifikować dla podatku od nieruchomości?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Myjnia jest opodatkowana podatkiem od nieruchomości, ponieważ mieści się w kategorii budowli. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają nie tylko części budowlane myjni, ale kompletny obiekt stanowiący całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami a także urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, które zapewniają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

 1. grunty;
 2. budynki lub ich części;
 3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W myśl art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych budynek, jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości, stanowi obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Przez budowlę na potrzeby podatku od nieruchomości należy rozumieć obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Odwołanie się przez ustawodawcę do przepisów prawa budowlanego implikuje konieczność sięgnięcia do definicji obiektu budowlanego oraz obiektu małej architektury zawartych w art. 3 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), które stanowią że:

 1. przez obiekt budowlany należy rozumieć:
  - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  - budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
  - obiekt małej architektury;
 2. pod pojęciem obiekt małej architektury należy rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

Skoro obiekt myjni nie jest wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, a zatem nie spełnia przytoczonej wyżej ustawowej definicji budynku, i nie ulega również wątpliwości, że myjnia nie stanowi obiektu małej architektury zdefiniowanego w art. 3 pkt 4 Prawa budowlanego, to myjnia jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości mieści się znaczeniowo w kategorii budowli.

Dla uzyskania pełnej definicji budowli na potrzeby podatku od nieruchomości należy jeszcze, poza powołanymi powyżej definicjami przytoczyć definicję urządzenia budowlanego z art. 3 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane, w myśl którego urządzenie budowlane oznacza urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Uzupełniając zatem definicję budowli z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o odpowiednią część definicji obiektu budowlanego i urządzenia budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego, otrzymujemy definicję budowli jako przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości: budowla (w myśl przepisów prawa budowlanego) stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami a także urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zatem nie podlega wątpliwości, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają nie tylko części budowlane myjni, ale kompletny obiekt stanowiący całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami a także urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, które zapewniają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie ma przy tym znaczenia ani sposób rozliczenia nakładów ani klasyfikacja poszczególnych części myjni w ewidencji środków trwałych.

Budowla, stanowiąca konstrukcję myjni zaliczana jesy według KŚT do rodzaju 103, natomiast technika myjni kontenerowej oraz urządzenia towarzyszące w postaci technologii myjni są zaliczane według KŚT do rodzaju 449, 445. Urządzenia myjni zapewniają dodatkową funkcjonalność zdatnego do użycia obiektu budowlanego.

powrót Podatek od nieruchomości Myjnia. Jak zakwalifikować dla podatku od nieruchomości?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________