ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od nieruchomości Wymiar podatku od nieruchomości

poniedziałek, 03 czerwca 2013 13:38

Wymiar podatku od nieruchomości

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

 

Norma stanowiąca, że obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach nieruchomości oznacza, że organ podatkowy ustala wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości dla całej nieruchomości w jednej decyzji, której adresatami są wszyscy współwłaściciele.
Organ nie ma obowiązku badania, w jakim zakresie dana nieruchomość jest użytkowana przez poszczególnych współwłaścicieli, ani w szczególności ustalania wysokości zobowiązań w zależności od fizycznego posiadania części nieruchomości wspólnej.
Współwłasność zdefiniowana przepisami Kodeksu cywilnego charakteryzuje się tym, że jedno i to samo prawo tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie więcej niż jednej osobie. Podział może nastąpić wyłącznie na skutek sądowego lub umownego zniesienia współwłasności.
Natomiast solidarna odpowiedzialność za zobowiązania ustalone decyzją oznacza, że organ podatkowy może żądać zapłaty podatku od wszystkich zobowiązanych, a uiszczenie całej kwoty podatku przez któregokolwiek ze współwłaścicieli zwalnia z obowiązku zapłaty pozostałych. Kwestia rozliczenia między współwłaścicielami pozostaje ich sprawą, przy czym ma tu zastosowanie art. 207 Kodeksu cywilnego, według którego wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną współwłaściciele ponoszą w stosunku do udziałów.
Zasadnie Samorządowe Kolegium Odwoławcze wskazało, że w aktach rozpatrywanej sprawy znajduje się wypis z rejestru gruntów z dnia 13 czerwca 2012 r., z którego wynika, że trzy działki gruntu o łącznej powierzchni 799 m2, objęte jedną księgą wieczystą stanowią współwłasność podatników.
Wymienione działki zabudowane są budynkiem mieszkalnym z wydzielonymi lokalami, które zostały opodatkowane odrębnymi decyzjami, a także budynkami gospodarczymi i pozostałymi, które stanowią części składowe nieruchomości gruntowej i wobec tego prawo do każdego z nich przysługuje współwłaścicielom gruntu w odpowiadających im udziałach.
Informacje te, zarówno w zakresie oznaczenia przedmiotu opodatkowania, jak i osób, którym przysługuje prawo własności, znajdują potwierdzenie w ewidencji gruntów i budynków, której dane są, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027 z późn. zm.), podstawą do wymiaru podatków i opłat.
Organy podatkowe są związane informacjami zawartymi w ewidencji gruntów i w postępowaniu podatkowym nie mogą ich ignorować. Natomiast informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych stanowi w myśl art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podstawę ustaleń faktycznych w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości.
powrót Podatek od nieruchomości Wymiar podatku od nieruchomości

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________