ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Wykupienie wycieczki dla pracowników

środa, 14 sierpnia 2013 14:03

Wykupienie wycieczki dla pracowników

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Pracodawca zorganizował dla pracowników konferencję. Po konferencji pracownicy udali się na zwiedzanie okolic, spotkanie przy ognisku, za które to usługi otrzymali fakturę o treści "Usługa Agencji Turystycznej - wycieczki." Czy w związku z powyższym koszt usługi turystycznej stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy, czy też korzysta ze zwolnienia?

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wysokości 380 zł pracownicy korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego.

 

Na podstawie powołanego przepisu zwolniona od podatku jest wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki:

  1. świadczenie ma charakter świadczenia rzeczowego,
  2. jest w całości sfinansowane ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych,
  3. wysokość tych świadczeń nie przekracza w roku podatkowym kwoty 380 zł.

Ponadto z uwagi, iż ustawa o podatku dochodowym nie określa definicji rzeczy ani świadczenia rzeczowego, zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), rzeczami są tylko przedmioty materialne.

Uwzględniając powyższą definicję, materialny charakter, dający podstawę do zakwalifikowania jako świadczenie rzeczowe mają, np. paczki świąteczne, wartość biletów do kina, wartość karnetu na basen czy siłownię. Jak wynika z ww. zwolnienia w limitowanej części korzystają jedynie świadczenia o charakterze rzeczowym, a od 1 stycznia 2009 r. otrzymane przez pracownika w tym zakresie świadczenia pieniężne.

Natomiast nie można uznać, iż wartość wycieczki w postaci zwiedzania okolic, spotkania przy ognisku organizowana przez biuro turystyczne jest świadczeniem rzeczowym, bowiem uczestnicy wycieczki nie otrzymują świadczenia o charakterze materialnym, tj. rzeczowym. Przedmiotem świadczenia jest usługa turystyczna a nie rzecz. Pracownicy mają prawo do skorzystania z usługi turystycznej zakupionej przez pracodawcę. Wartość takiego świadczenia stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu przychodów ze stosunku pracy.

W związku z tym Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, iż zakupiona przez pracodawcę wycieczka nie stanowi świadczenia rzeczowego, w związku z tym nie podlega zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym z tytułu przychodów ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ww. ustawy.

Minister Finansów stwierdz9ł, że interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej jest nieprawidłowa. W dniu 17 lipca 2009 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 125, poz. 1037.

Nowelizacja dotyczyła między innymi kwot wypłaconych z funduszu socjalnego lub funduszu związków zawodowych na działalność socjalną. Nowe rozwiązania weszły w życie w dniu 22 sierpnia 2009 r. i miały zastosowanie także w odniesieniu do dochodów uzyskanych od początku 2009 r.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), w brzmieniu nadanym powołaną nowelizacją i obowiązującym w 2009 r., wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymywanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Przepis ten dotyczy świadczeń otrzymywanych przez pracowników na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.) związanych z wypoczynkiem.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ww. ustawy przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów (art. 8 ust. 2 ww. ustawy).

Natomiast w myśl postanowień art. 2 pkt 1 ww. ustawy działalność socjalną stanowią usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Wobec powyższego należy uznać, iż wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są określone w regulaminie świadczeń socjalnych i sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych świadczenia pracodawcy związane z finansowaniem działalności socjalnej w tym również dotyczące dofinansowania wypoczynku (także wycieczki) - o łącznej wartości nieprzekraczającej 380 zł w skali roku podatkowego.

Pracodawca wykupił wycieczkę dla pracowników, przy czym istotne jest, że świadczenie pracodawcy polegało na sfinansowaniu wycieczki - czyli miało charakter pieniężny.

Zatem świadczenie to stanowi przychód pracownika, z tym że do kwoty 380 zł zwolnione jest z opodatkowania (kwota ta obejmuje wartość rzeczowych i pieniężnych świadczeń otrzymanych w skali całego roku podatkowego). W konsekwencji - dla celów podatkowych - pracodawca kwoty tej nie dolicza do przychodu pracownika.

powrót Podatki dochodowe Wykupienie wycieczki dla pracowników

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________