ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Rachunkowość Niezłożenie sprawozdania finansowego do sądu lub urzędu skarbowego

poniedziałek, 02 września 2013 18:53

Niezłożenie sprawozdania finansowego do sądu lub urzędu skarbowego

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Podmioty odpowiedzialne za złożenie do sądu gospodarczego i urzędu skarbowego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, opinii lub raportu z badania przez biegłego rewidenta będą mogły zostać ukarane za wykroczenie skarbowe grzywną.

Nowe przepisy zostaną wprowadzone do Kodeksu karnego skarbowego (art. 53 §30 i art. 80b) wprowadzają odpowiedzialność karną skarbową za naruszenie obowiązku złożenia do urzędu skarbowego w określonym ustawowo terminie sprawozdania finansowego i innych dokumentów. Przewiduje to projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który planuje wprowadzić te przepisy jako obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 r.

Stosownie do art. 4 §5 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków (określonych ustawą) w zakresie rachunkowości, również w przypadku gdy te obowiązki – za jego zgodą – zostaną powierzone innej osobie.

W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, wszyscy członkowie tego organu ponoszą odpowiedzialność.

Zgodnie z treścią art. 3 §1 pkt 6 ww. ustawy przez kierownika jednostki: „rozumie się osobę lub organ jedno- lub wieloosobowy (zarząd), który – zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umowa lub na mocy prawa własności – uprawniony jest do zarządzania jednostką, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę (…). Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym, jeżeli prowadzą przedsiębiorstwo upadłego”.

W przypadku spółki z o.o. odpowiedzialnym za złożenie we właściwym rejestrze sądowym sprawozdania finansowego (jak również jego uprzedniego sporządzenia) jest najpewniej zarząd (a właściwie wszyscy jego członkowie), chyba że wewnętrzne przepisy (umowa spółki) stanowią inaczej.

powrót Rachunkowość Niezłożenie sprawozdania finansowego do sądu lub urzędu skarbowego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________