ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Ulga na złe długi. Zmiany

wtorek, 24 września 2013 12:54

Ulga na złe długi. Zmiany

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od 2013 r. na nowych zasadach obowiązuje ulga na złe długi. Jednak to nie koniec zmian. Obecnie korekta VAT może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, z dodatkowym warunkiem, że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

Zmieniły się warunki dokonywania przez wierzyciela korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego.

Nie ma obowiązku zawiadamiania dłużnika o zamiarze skorygowania przez wierzyciela podstawy opodatkowania oraz podatku należnego. Wierzyciel w celu skorzystania z ulgi na złe długi nie jest zależny od uzyskania potwierdzenia odbioru przez dłużnika tzw. zawiadomienia.

Nie ma obowiązku zawiadamiania dłużnika o dokonanej korekcie i przesyłania mu takiego zawiadomienia, kopii nie trzeba przesyłać do organu podatkowego.

Zmieniono jednak warunki dokonania korekty. Zgodnie z nowymi wymogami na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji, w której dokonuje się korekty:

  • wierzyciel i dłużnik muszą być podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni oraz,
  • dłużnik nie może być w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Zmieniono zasadę zawiadamiania organu podatkowego o dokonanej korekcie:

Wierzyciel, tak jak wcześniej, do deklaracji w której dokonuje korekty będzie obowiązany załączyć informację o dokonanej korekcie, wskazując w niej kwoty korekty oraz dane dłużnika. Określono urzędowy wzór takiego zawiadomienia (VAT–ZD) oraz wymagane jest zaznaczenie w deklaracji podatkowej (dla dokonujących korekty obowiązuje nowy wzór deklaracji), że taką korektę składa.
Wierzyciel decydując się na skorzystanie z ulgi na złe długi koryguje zarówno podatek należny, jak i podstawę opodatkowania. Korekta podstawy opodatkowania ma wpływ w roku jej dokonania na wysokość rocznego obrotu, a tym samym na proporcję ustalaną na podstawie art. 90 ustawy o VAT przez podatnika korzystającego z proporcjonalnego odliczania VAT.

Dłużnik zobowiązany jest aktualnie do korekty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Korekta powinna nastąpić zatem automatycznie, a nie jak wcześniej, dopiero po 14 dniach od otrzymania zawiadomienia wierzyciela o zamiarze dokonania korekty.

Dłużnik może natomiast zwolnić się od tego obowiązku jeżeli ureguluje należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności.

 

 

powrót VAT Ulga na złe długi. Zmiany

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________