ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Zwrot z funduszu remontowego spółdzielni nie jest przychodem u właściciela lokalu

poniedziałek, 14 października 2013 12:29

Zwrot z funduszu remontowego spółdzielni nie jest przychodem u właściciela lokalu

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W interpretacji ogólnej Minister Finansów przyznał, że kwota zwrotu otrzymanego przez właściciela lokalu mieszkalnego z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej nie stanowi u niego przychodu i nie podlega opodatkowaniu w PIT.

Zgodnie z dotychczasowym stanowiskiem organów podatkowych właściciel lokalu mieszkalnego otrzymujący z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej zwrot wydatków poniesionych na remont swojego lokalu (wymianę okien lub drzwi) uzyskuje przychód z tzw. innych źródeł podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej.

Powyższego poglądu nie podzielają jednak sądy administracyjne. W orzecznictwie uznaje się, że zwrot wydatków jest obojętny podatkowo, ponieważ w takim przypadku właściciel lokalu otrzymuje jedynie zwrot uprzednio poniesionych wydatków na fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej.

W związku z zaistniałą różnicą w ocenie skutków podatkowych takiego zwrotu, prezentowaną przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne, Minister Finansów wystąpił do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o interpretację przepisów regulujących prawa i obowiązki właściciela lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym współwłasność spółdzielni mieszkaniowej.

Zgodnie z wyjaśnieniami resortu, wskazanym w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych obowiązkom finansowym właścicieli lokali odpowiada obowiązek spółdzielni mieszkaniowej do utrzymania w należytym stanie nieruchomości, w tym zasobów mieszkaniowych, stanowiących współwłasność spółdzielni i właścicieli lokali, zarządzanych obligatoryjnie przez spółdzielnię.

Zasadna jest zatem konkluzja, że fakt ponoszenia przez właścicieli lokali mieszkalnych opłat na fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej może zobowiązywać także spółdzielnię mieszkaniową, w zakresie przewidzianym w statucie lub regulaminie tej spółdzielni, do uczestniczenia w wydatkach związanych z utrzymaniem w należytym stanie lokali stanowiących odrębną własność.

Zatem w przedstawionej sprawie należy zdaniem ministra finansów uznać, że kwota zwrotu otrzymana na podstawie i zgodnie ze statutem lub regulaminem danej spółdzielni mieszkaniowej, przez właściciela lokalu mieszkalnego z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem (interpretacja ogólna z dnia 10 października 2013 r., DD3/033/184/CRS/13/RD-94536/13).

powrót Podatki dochodowe Zwrot z funduszu remontowego spółdzielni nie jest przychodem u właściciela lokalu

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________