ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Inne Zmiany w opodatkowaniu będą dotyczyć jedynie spółek komandytowo-akcyjnych

wtorek, 15 października 2013 12:37

Zmiany w opodatkowaniu będą dotyczyć jedynie spółek komandytowo-akcyjnych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ministerstwo Finansów rezygnuje z rozszerzenia katalogu podatników CIT o spółkę komandytową. Zmiany uszczelniające przepisy podatkowe obejmą jedynie spółkę komandytowo-akcyjną.

Rząd przyjął niedawno propozycję zmian w ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych polegającą na objęciu podatkiem dochodowym spółek komandytowych (SK) i komandytowo-akcyjnych (SKA). Nowe regulacje zasadniczo doprowadzą do pogorszenia sytuacji ww. spółek, zwiększając obciążenia podatkowe.
Minister Finansów,wskazał, że celem zmian jest zapewnienie pełniejszej realizacji zasady sprawiedliwości podatkowej w zakresie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, poprzez uszczelnienie systemu podatkowego i ograniczenie możliwości stosowania tzw. optymalizacji podatkowej.

W obecnym stanie prawnym dochody uzyskane z działalności prowadzonej przez spółki osobowe, do których oprócz SK i SKA, należą również jawne i partnerskie nie podlegają opodatkowaniu na poziomie spółki (19%). Podatnikami są wspólnicy i to na nich ciąży obowiązek rozliczenia i zapłaty podatku.

Wyjątkiem jest opodatkowanie akcjonariuszy w SKA, których pozycja jest analogiczna do pozycji akcjonariusza w spółce akcyjnej i oznacza, że osiągnięte przez nich przychody podlegają opodatkowaniu dopiero w dniu otrzymania dywidendy wypłaconej na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku. Taka sytuacja akcjonariuszy SKA pozwala na odroczenie zapłaty podatku do momentu, gdy nie zostanie on wypłacane.

Nowelizacja przepisów podatkowych spowoduje, że wspólnicy będący komandytariuszami i akcjonariuszami zapłacą w rzeczywistości podwójny podatek (19% od zysku spółki oraz 19% z tytułu otrzymania dywidendy), tak jak to ma miejsce w przypadku udziałowców spółek z o.o. i spółek akcyjnych.

W lepszej sytuacji znajdą się komplementariusze, którym przyznane zostanie prawo do odliczenia od podatku naliczonego od wypłaty z zysku, kwoty podatku zapłaconego przez spółkę, w części w jakiej zapłacony przez nią podatek obniżał wypłacony kompementariuszowi zysk.

Przedsiębiorca, który będzie chciał płacić jednokrotny podatek z działalności gospodarczej w wysokości 19% wybierze spółkę jawną, cywilną lub jednoosobową działalność. Natomiast ten, dla którego ważne będzie prowadzenie działalności z ograniczeniem osobistej odpowiedzialności, a nie będzie dla niego przeszkodą podwójne opodatkowanie zysków wybierze popularną i prostą spółkę z o.o.

Po zmianach SKA stanie się nieopłacalną i kosztowną, mimo istotnych zalet zapewne zniknie z rynku. SKA daje polskim przedsiębiorcom liczne korzyści polegające na swobodzie obrotu akcjami, łatwości przystępowania nowych wspólników wnoszących na kapitał inwestowane pieniądze, łatwości finansowania przez emisje kolejnych akcji, emisje obligacji, świadectw użytkowych oraz możliwości oddania akcji w zastaw, jako zabezpieczenie kredytu lub pożyczki. Korzyści podatkowe wynikające z odroczenia momentu zapłaty zwiększają potencjał inwestycyjny i rozwojowy spółki.

Zmiana ustawy wprowadzająca nowe zasady opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.

powrót Inne Zmiany w opodatkowaniu będą dotyczyć jedynie spółek komandytowo-akcyjnych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________