ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Organ podatkowy ma prawo zweryfikować cenę nabycia samochodu

czwartek, 17 października 2013 12:06

Organ podatkowy ma prawo zweryfikować cenę nabycia samochodu

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Jeżeli podatnik nie uzasadni przyczyny różnicy pomiędzy kwotą, jaką jest obowiązany zapłacić za samochód osobowy, a średnią wartością rynkową tego samochodu w kraju, to organ podatkowy może wówczas sam określić podstawę opodatkowania i należny podatek akcyzowy. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 marca 2013 r. (I GSK 1496/11).

Cena, jaką podatnik ma zapłacić za samochód osobowy może być zweryfikowana przez organy podatkowe w sytuacji, gdy cena ta jest zdeterminowana korzystniejszymi, w porównaniu z rynkiem krajowym, uwarunkowaniami rynku, na którym samochód ten jest nabywany.

W ustawie o podatku akcyzowym przyjęty został dwuetapowy tryb weryfikacji podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego. Gdy cena budzi wątpliwości odnośnie do prawidłowości deklarowanej wysokości podstawy opodatkowania, podatnik na wezwanie organu podatkowego ma obowiązek wskazać przyczyn, z powodu których cena nabycia z faktury oraz zadeklarowana przez niego wysokość podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego znacznie odbiega od średniej wartości rynkowej tego samochodu odnoszonej do notowanej na rynku krajowym.


Na tym etapie postępowania podatnik powinien przedstawić dowody uzasadniające i uwiarygodniające jako prawidłową, zadeklarowaną przez niego wysokość podstawy opodatkowania. Natomiast organ podatkowy operując na podstawie tak przedstawionych dowodów zobowiązany jest ocenić, czy dowody te rzeczywiście potwierdzają zaistnienie sytuacji uzasadniającej kwalifikowanie jej jako "uzasadnionej przyczyny".

Jeżeli podatnik nie przedstawi przekonujących wyjaśnień, ani nie dokona zmiany pierwotnie deklarowanej wysokości podstawy opodatkowania, to wskazane powyżej wątpliwości, co do jej prawidłowości, będą uzasadniały wszczęcie z urzędu, przez organ podatkowy, postępowania podatkowego w sprawie określenia podstawy opodatkowania i należnego podatku akcyzowego w prawidłowej wysokości.

 

W postępowaniu tym, to organ podatkowy jest zobowiązany do wykazania, że kwota nabycia samochodu osobowego zadeklarowana przez podatnika, jako podstawa opodatkowania, bez uzasadnionej przyczyny, odbiega od średniej wartości tego samochodu ustalonej w oparciu o jego średnią cenę notowaną na rynku krajowym.

powrót Akcyza Organ podatkowy ma prawo zweryfikować cenę nabycia samochodu

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________