ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Nabycie i zbycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych

piątek, 18 października 2013 11:20

Nabycie i zbycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zmienią się przepisy podatkowe dotyczące opodatkowania nabycia i zbycia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

Dochody z wykupu lub umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych opodatkowane są 19-procentowym zryczałtowanym podatkiem dochodowym, stosownie do art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

W przypadku wykupu lub umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszu kapitałowym dochodem jest różnica pomiędzy otrzymanym przychodem z wykupu lub umorzenia tych tytułów a kosztami ich uzyskania, przy czym przychód określany jest oddzielnie w każdym przypadku wykupu lub umorzenia tytułów uczestnictwa.

Wydatki poniesione na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych stają się kosztem uzyskania przychodów dopiero w momencie uzyskania przychodu (art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy).

W przypadku gdy nabycie przez podatnika tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych nastąpi w drodze spadku (lub darowizny), podatnik de facto nie ponosi wydatków na ich zakup, stąd ustalając dochód uzyskany z ich umorzenia lub odkupienia, jako wydatki na nabycie tytułów uczestnictwa przyjmuje się 0 zł.
Podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem osobistym.

Konsekwencją tego jest tożsamość osoby uzyskującej przychód i ponoszącej koszty jego uzyskania. W przypadku przychodów z kapitałów pieniężnych wydatki na nabycie wykupywanych lub umarzanych jednostek uczestnictwa (tytułów udziałów lub certyfikatów inwestycyjnych) w funduszach kapitałowych stają się kosztami uzyskania przychodów dopiero w momencie uzyskania przychodu z tego tytułu. A zatem fakt poniesienia wydatków na nabycie nie jest tożsamy z powstaniem kosztu uzyskania przychodów.

W związku z tym stwierdzić należy, iż z chwilą poniesienia wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych nikt nie nabywa prawa do uznania ich za koszt uzyskania przychodów dla celów podatkowych.

Prawo to powstaje dopiero w momencie wykupienia lub umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Tak więc prawo do uznania takich wydatków na nabycie za koszt uzyskania przychodów nie może być przeniesione na spadkobierców pomimo nabycia przez nich w drodze dziedziczenia tytułów uczestnictwa. W ocenie Ministerstwa Finansów zatem w tych przypadkach nie znajduje zastosowania art. 97 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), w myśl którego "spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy", z uwagi na fakt, iż w momencie otwarcia spadku (śmierci) spadkodawca nie posiadał prawa do uznania wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych za koszt uzyskania przychodów dla celów podatkowych.

W projekcie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym znalazły się nowe regulacje, w myśl których - dla celów ustalania przez spadkobierców dochodu z odpłatnego zbycia odziedziczonych przez nich udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, w tym wykupu przez emitenta papierów wartościowych albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych - kosztami uzyskania przychodów byłyby wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu objęcia lub nabycia tych udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także na nabycie tych jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych.

Zaproponowane zostało także zwolnienie z opodatkowania dochodów uzyskanych ze zbycia udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów i akcji w spółkach mających osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, otrzymanych w drodze darowizny, w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

powrót Podatki dochodowe Nabycie i zbycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________