ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług finansowych w 2014

poniedziałek, 28 października 2013 11:24

Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług finansowych w 2014

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla usług finansowych w 2014 r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 7 października 2013 r., ( ITPP2/443-672/13/AW) wskazał kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług obsługi i rozliczania transakcji płatniczych dokonywanych za pośrednictwem internet.

Problem polegał na tym, czy w sytuacji, gdy spółka świadczy usługi finansowe, ale dla których, w związku z ich świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, pierwszeństwo będzie miał art. 19 ust. 3 ustawy o VAT czy jednak art. 19 ust. 5 pkt 1 lit. e ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy, usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi (przy czym sługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi).

Z kolei stosownie do art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. e ww. ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41.

W  przypadku świadczenia usług obsługi i rozliczania transakcji płatniczych dokonywanych za pośrednictwem internetu (tzw. płatności online), przy czym umowy z usługobiorcami (zwykle tzw. e-sklepy) określają następujące po sobie okresy rozliczeniowe (zazwyczaj jeden tydzień, zaś faktura jest wystawiana na koniec każdego okresu).

Ogólna zasada wyrażona w art. 19a ust. 3 ustawy o VAT, nie ma w tym przypadku pierwszeństwa przed szczególnym momentem powstania obowiązku podatkowego (otrzymanie zapłaty), chociaż są to usługi finansowe zwolnione w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT.
Obowiązek podatkowy w świetle art. 19a ust. 3 ustawy o VAT, powstanie zawsze wcześniej, stąd nie powstaną opóźnienia w dacie rozliczenia podatku. Organ podatkowy zauważył że dyrektywa 2006/112/WE umożliwia państwom członkowskim wprowadzenie wyjątków, tj. szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego, co może być stosowane do określonych kategorii podatników lub określonych kategorii transakcji, stąd pierwszeństwo ma przepis szczególny, tj. art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. e ustawy o VAT.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy z tytułu wykonania ww. usług powstanie na zasadach szczególnych, tj. z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty.

powrót VAT Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług finansowych w 2014

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________