ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Czy psychoanalityk jest zwolniony z VAT?

czwartek, 14 listopada 2013 12:29

Czy psychoanalityk jest zwolniony z VAT?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy zawód psychoanalityka to zawód medyczny.

Zawód psychoanalityka, posiadającego fachowe kwalifikacje, czyli stosowny zasób wiedzy i umiejętności, wymaganych do udzielania świadczeń zdrowotnych, zweryfikowane w ramach członkowskiej procedury kwalifikacyjnej Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, jest zawodem medycznym, a tym samym w zakresie, w jakim służy on profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, korzysta ze zwolnienia z VAT, orzekł NSA w wyroku z dnia 22 października 2013 r. (I FSK 1682/12).

Świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej (psychoterapia i psychoanaliza) przez psychoanalityków podlegała zwolnieniu z podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy o VAT. Zawód ten w zdecydowanej większości wykonywany jest przez lekarzy, psychologów lub psychiatrów, a ponadto art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej stanowi, iż osobą wykonującą zawód medyczny jest każda osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.NSA wskazał, że jeżeli psychoanalitykiem może zostać osoba, mająca studia wyższe: medyczne, psychologiczne lub w szczególnych przypadkach po ukończeniu innego pokrewnego kierunku, po nabyciu fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoanalizy, za w pełni trafne należy uznać, że zawód psychoanalityka jest zawodem medycznym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o działalności leczniczej, o ile wykonywany jest przez psychoanalityka posiadającego fachowe kwalifikacje, czyli stosowny zasób wiedzy i umiejętności wymaganych do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zdaniem Sądu świadczenia w zakresie leczenia psychoanalitycznego, wykonywane przez psychoanalityków, mają taką samą jakość, biorąc pod uwagę ich kwalifikacje zawodowe, jak realizowane w tym zakresie świadczenia psychiatrów, psychologów lub osób wykonujących inne zawody medyczne, które są zwolnione od podatku.

Tylko zatem gdyby organ podatkowy stwierdził i wykazał, że usługi, świadczone przez danego psychoanalityka, niemającego wyższego wykształcenia medycznego lub psychologicznego, nie mają takiej samej jakości, biorąc pod uwagę jego kwalifikacje zawodowe, jak realizowane w tym zakresie świadczenia psychiatrów czy psychologów lub osób wykonujących inne zawody medyczne, może zakwestionować możliwość korzystania przez niego ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w zakresie świadczonych usług.

W takim bowiem przypadku, brak stosownych kwalifikacji, przekładający się na brak odpowiedniej, jakości świadczonych usług psychoanalitycznych, powoduje, że nie zostanie spełniona określona w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT przesłanka, aby usługi te służyły profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

powrót VAT Czy psychoanalityk jest zwolniony z VAT?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________