ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Rachunkowość Dokumenty potwierdzajace poniesienie wydatków

wtorek, 03 grudnia 2013 16:28

Dokumenty potwierdzajace poniesienie wydatków

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Dokumenty potwierdzające dokonanie konkretnych transakcji, niespełniające wszystkich wymagań określonych w art. 21 ustawy z 1994 r. o rachunkowości mogą być uznane za dowody świadczące o poniesionych kosztach, jednakże może to dotyczyć tylko niewielkich uchybień formalnych, np. braku niektórych elementów, które mogą być uzupełnione, a fakt dokonania danej transakcji może być potwierdzony u kontrahenta. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 25 listopada 2010 r. (I SA/Łd 814/10).

Ciężar wskazania źródeł dowodowych lub wskazania środków dowodowych mających przemawiać za poniesieniem kosztów podatkowych spoczywa wyłącznie na podatniku, a przedstawione przez podatnika okoliczności faktyczne w tym zakresie podlegają ocenie przez organ podatkowy (zob. wyrok NSA z dnia 18 sierpnia 2004 r., FSK 359/04). Tymczasem, w niniejszej sprawie, skarżący nie wykazał, iż roboty budowlane, usługi księgowe, usługi promocyjno-reklamowe i usługi prawne w ogóle zostały wykonane, a ponadto nie wskazał na przekonujące źródła i środki dowodowe pozwalające uznać, iż wydatki, na które opiewały faktury wystawione przez firmę "B.", zostały poniesione. Jako koszty uzyskania przychodu podlegają uwzględnieniu tylko te wydatki poniesione w roku podatkowym, które dotyczą usług faktycznie wykonanych (potwierdzonych dowodami), mających na celu uzyskanie przychodu (zob. wyrok NSA z dnia 18 sierpnia 2004 r., FSK 358/04).

W zakresie kosztów promocyjno - reklamowych - jak słusznie wskazał Dyrektor Izby Skarbowej - podatnik nie wykazał z jakimi przychodami należało je powiązać, skoro w 2005 r. podatnik z tego tytułu nie uzyskał żadnych przychodów, uznał Sąd.
Wobec powyższego stwierdził, że organy podatkowe prawidłowo oceniły sporne "wydatki" pod kątem zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów, tym samym nie naruszyły art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

powrót Rachunkowość Dokumenty potwierdzajace poniesienie wydatków

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________